1. Datorerna tar över

Hur påverkar artificiell intelligens (AI) akademikers arbetsmarknad? Det vill Jusek att Saco ska undersöka. I sin motion slår man fast att man i framtiden, genom avancerade algoritmer, kommer att kunna utföra avancerade uppgifter som exempelvis ställa diagnoser på sjuka eller skriva artiklar i dagstidningar.

”Frågan som man då måste ställa sig är hur utvecklingen av AI inom överskådlig tid kan komma att påverka förutsättningarna för akademiker på arbetsmarknaden. Vilket värde kommer många av våra akademiska utbildningar att få? Vilken attraktionskraft kommer de att ha?” skriver Jusek i sin motion.

Därför vill Jusek att Saco, dels ska utreda frågan och dels bjuda in centrala aktörer till ett nationellt råd för att diskutera artificiell intelligens.

2. Cheferna ska också vara med

Sacos chefs- och ledarskapsprofil behöver stärkas. Det tycker Sveriges Skolledarförbund som är det enda renodlade chefsförbundet inom Saco.

”Den stora rekrytering av chefer och ledare som är på gång och som kommer att bli än större de kommande åren, framför allt inom den offentliga sektorn, innebär att många Sacomedlemmar kommer att bli chefer. För att bibehålla dessa och kunna utveckla medlemskapet är chefsfrågorna en av Sacofederationens framtidsfrågor.” skriver förbundet i sin motion.

Därför vill de bland att Saco ska inrätta en särskilt utredare för chefs- och ledarskapsfrågor och att man förbättrar lönestatistiken för gruppen.

3. Studenterna vill få mer att säga till om

Studenterna på kongressen är för få. Det tycker Sacos studentråd som betonar att gruppen står för ca 15 procent av organisationens medlemmar.

Därför vill de ändra i stadgarna så att varje förbund ska eftersträva att välja studentmedlemmar till kongressen i proportion till andelen studenter i respektive förbund.

”Om Sacos stadgar på ett mer uttalat sätt uppmuntrar till att inkludera studenter som kongressledamöter kan det skapa en tydligare norm för förbunden att förhålla sig till.” skriver studentrådet i sin motion.

4. Europeisk samverkan

Samarbeta mer med Europa. Det vill Akademikerförbundet SSR att Saco ska göra i framtiden.

I sin motion efterfrågar de att Sacos kansli får i uppdrag att ”tydligt följa, förankra och samordna arbetet med de frågor som drivs och initieras i EU och Europafacket.”

”För att klara av att skydda och utveckla den svenska modellen kan vi inte isolera oss, vi måste arbeta tillsammans med fackliga kollegor i Europa.” Skriver Akademikerförbundet SSR i sin motion.