Vi som politiker har ett ansvar att bekämpa orsakerna till ohälsan och den höga sjukfrånvaron. Det måste dock kombineras med att vi säkerställer att sjukförsäkringen är rättssäker samt ger ekonomiskt trygghet vid sjukdom.

Dagens regelverk med tidsgränser i sjukförsäkringen innebär att personer med sjukdomstillstånd och nedsatt arbetsförmåga, får sin sjukpenning indragen och hänvisas till Arbetsförmedlingen. Detta är helt orimligt.

Vi anser att det snarast behöver göras en översyn av sjukförsäkringens tidsgränser och Försäkringskassans tillämpning av rättspraxis.

Detta för att säkerställa att vi får en rättssäker sjukförsäkring som ger ekonomisk trygghet vid sjukdom.

Sjukförsäkringen ska ge både ekonomisk trygghet och erbjuda rehabilitering. Ett steg mot en mer trygg sjukförsäkring togs när den bortre gränsen i sjukförsäkringen avskaffades den 1 februari 2016.

Men mer behöver göras när det gäller regelverk och tillämpning. Tidigare i år presenterade ISF, inspektionen för socialförsäkringen, en granskning av den så kallade rehabiliteringskedjan och riktade kritik mot Försäkringskassans bedömningar efter 90 och 180 dagar, som ISF ansåg inte höll tillräcklig kvalitet.

Kvalitetsbristerna beror till stor del på att ärendena saknar ett grundläggande utredningsarbete.

Vi anser att det snarast behöver göras en översyn av sjukförsäkringens tidsgränser och Försäkringskassans tillämpning av rättspraxis

S-debattörer

För att sjukskrivningsprocessen ska fungera tillfredsställande ansåg ISF att Försäkringskassan behöver göra ett kontinuerligt och grundläggande utredningsarbete i varje ärende, både för att kunna bedöma den sjukskrivnas rätt till sjukpenning och för att klarlägga möjligheter för återgång i arbete.

Det här är oroväckande. Vid möten och samtal med enskilda personer och med flera fackliga organisationer, såväl TCO-förbund som LO-förbund, har det framkommit att rehabilitering av sjukskrivna har avbrutits genom indragen sjukpenning.

Personer med arbete på deltid och under pågående rehabiliteringen har uppmanats, av handläggare på Försäkringskassan, att säga upp sig och söka nytt arbete på heltid.

Detta trots att arbetsgivaren har anpassat arbetsuppgifterna och att behandlande läkare bedömer att det finns god prognos för den sjukskrivne att återgå till heltid.

Komplexa sjukdomstillstånd som exempelvis utmattningsdepression behöver ofta en längre rehabiliteringstid än ett enkelt benbrott. Varje människa är unik och därför ser också förutsättningarna för snabb återgång till arbete olika ut.

Frågan som vi ställer oss är om dagens regelverk med tidsgränser verkligen är rimligt utformade och om möjligheten till individuell prövning verkligen kan ske?

Svaret på den frågan blir nej, det är uppenbart att det nuvarande regelverket inte tar hänsyn till att rehabiliteringsprocessen ser olika ut för olika sjukdomstillstånd och inte heller att en individuell prövning sker på det sätt som lagstiftaren gett uttryck för.

Det finns också en återkommande kritik hur Försäkringskassan följer rättspraxis. Något som framförts av LO-TCO rättsskydd.

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom klarlagt att för att ett arbete ska betraktas som normalt förekommande ska det röra sig om ett vanligt arbete på arbetsmarknaden, den försäkrades arbetsförmåga ska kunna tas tillvara i full eller närmast full omfattning, arbetet ska innebära krav på normal prestation och arbetet ska inte kräva någon anpassning, annat än möjligtvis i ringa omfattning.

Vi som politiker har ett ansvar att bekämpa orsakerna till ohälsan och den höga sjukfrånvaron

S-debattörer

Försäkringskassan har enligt LO-TCO rättsskydd underlåtit att följa Högsta förvaltningsdomstolens dom och riksdagens vilja.

LO-TCO rättsskydd menar att Försäkringskassans felaktiga tillämpning av begreppet normalt förekommande arbete innebär det att rättssäkerheten åsidosätt.

Den här kritiken är ytterst allvarlig. Om inte rättssäkerhet kan garanteras vid tillämpning av en så viktig försäkring som sjukförsäkringen, så minskar också förtroendet och tilliten till att samhällets skyddsnät verkligen finns där när man är som mest sårbar.

Vi som politiker har ett ansvar att bekämpa orsakerna till ohälsan och den höga sjukfrånvaron. Det måste dock kombineras med att vi säkerställer att sjukförsäkringen är rättssäker samt ger ekonomiskt trygghet vid sjukdom.

Dagens regelverk med tidsgränser i sjukförsäkringen innebär att personer med sjukdomstillstånd och nedsatt arbetsförmåga, får sin sjukpenning indragen och hänvisas till Arbetsförmedlingen. Detta är helt orimligt.

Vi anser att det snarast behöver göras en översyn av sjukförsäkringens tidsgränser och Försäkringskassans tillämpning av rättspraxis. Detta för att säkerställa att vi får en rättssäker sjukförsäkring som ger ekonomisk trygghet vid sjukdom.