63 procent av de som svarat på GS-fackets arbetsmiljöundersökning har det senaste året gått till jobbet fast de borde stannat hemma sjuka.

Resultaten kommer från en undersökning som SCB gjorde under hösten, 1408 GS-medlemmar i åldern 45-49 år svarade på frågorna.

Svaren jämförs i rapporten med de som medlemmar gav i en liknande undersökning 2009. En tydlig tendens är att fler arbetsskadade lyfter fram hög arbetsbelastning som orsak till skadorna. Drygt var tredje svarade så 2009 och drygt hälften nu.

Arbetsbelastningen har därmed gått om förklaringar så som belastning och ensidigt arbete – och blivit den oftast uppgivna orsaken till skador. Mindre arbetsbelastning och mindre stress är också de åtgärder som flest anger skulle kunna förhindra skador.

En förändring som ser positivt ut är att andelen som varit sjukskrivna under de senaste tolv månaderna har minska kraftigt jämfört med 2009, från 50 till 34 procent. Men i rapporten ställs det i relation till att över 60 procent samtidigt jobbat fast de varit sjuka.

53 procent av de tillfrågade tror sig kunna jobba fram till ordinarie pensionsålder.