VISBY 2014-06-30 Arbetsfˆrmedlingens Mikael Sjˆberg vid TT-t‰ltet i Visby p mÂndagen. Foto: Henrik Montgomery / TT / kod: 10060

Mikael Sjöberg. Foto: Henrik Montgomery/TT

Under 2016 och 2017 ökar sysselsättningen med 140 000 personer. Samtidigt minskar arbetslösheten från 7,5 procent 2015 till 6,6 procent 2017. Det visar en prognos från Arbetsförmedlingen.

Enligt Arbetsförmedlingen har det blivit ljusare på arbetsmarknaden sedan i våras både hos privata och offentliga arbetsgivare. Arbetsgivarna planerar för fler anställda inom såväl privat som offentlig sektor, skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Samtidigt ökar bristen på utbildad arbetskraft och särskilt inom den offentliga tjänstesektorn, där arbetsgivarna bedöms få svårt att utöka sina verksamheter.

Inom det privata näringslivet är bristen fortfarande begränsad till vissa branscher. Men gapet mellan kompetenskraven på de lediga jobben och kompetensen bland de arbetslösa ökar, vilket leder till ökade matchningssvårigheter.

– Svensk ekonomi går mycket bra. Det är glädjande med en så god tillväxt av nya jobb. Samtidigt ser vi att matchningen blir en allt tuffare utmaning då andelen arbetslösa som har efterfrågade kompetenser minskar, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Det kommer också att ske en kraftig ökning av nyanlända som skriver in sig på Arbetsförmedlingen, något som leder till att antalet inskrivna arbetslösa kommer att öka under 2016 och 2017.

– Arbetslösa med kort utbildning väntas öka framöver. För att gruppen ska få ett stadigt fotfäste på arbetsmarknaden, och undvika en högre strukturarbetslöshet, behövs utökade utbildningsinsatser inte minst inom grundvux, säger Mikael Sjöberg.

Prognosen bygger bland annat på intervjuer som Arbetsförmedlingen gjort med över 10 000 privata arbetsgivare samt med verksamheter i samtliga kommuner och landsting.

Om prognosen

• Den ekonomiska tillväxten för 2016 och 2017 bedöms till 2,9 procent respektive 3,4 procent (kalenderkorrigerat). Tillväxten drivs av inhemsk efterfrågan. • Arbetskraftsutbudet (16-64 år) ökar med 102 000 under 2016 och 2017. • Ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska. Men ungdomar med bristfällig utbildning får fortsatt svårt att finna arbete. • Under 2017 passerar andelen inskrivna arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden 75 procent av samtliga inskrivna arbetslösa. (Till dessa grupper räknas utomeuropeiskt födda, arbetslösa 55-64 år, arbetslösa med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga och arbetslösa med högst förgymnasial utbildning.) • I oktober 2015 hade 120 000 av de inskrivna arbetslösa med en utbildningsnivå motsvarande högst grundskola. Antalen väntas öka framöver. • Jobben ökar främst inom privat och offentlig tjänstesektor. • Det tillkommer många jobb inom de delar av den privata tjänstesektorn som är beroende av hushållens konsumtion, såsom handel, hotell och restaurang. • De tre storstadsregionerna väntas sammantaget fortsatt visa en starkare jobbtillväxt än övriga av landet.