En majoritet av föreskrifterna om arbetsmiljön riktar sig mot manligt dominerade yrkesområden, visar en färsk utvärdering. Men Arbetsmiljöverket kommer inte att balansera snedfördelningen med fler föreskrifter för kvinnoyrken. Det sätter EU stopp för.

Förra året fick Arbetsmiljöverket i uppdrag av regeringen att ta fram en handlingsplan för hur jämställdhet ska genomsyra allt arbete på myndigheten. Det omfattar även föreskrifterna om arbetsmiljön.

Myndighetens utvärdering visar att de flesta föreskrifterna riktar sig mot mansdominerade branscher, men lösningen är inte att skriva fler föreskrifter för kvinnodominerade områden.

Det är inte möjligt, eftersom varken Sverige eller andra EU-länder i normalfallet kan ha egna, speciella arbetsmiljöregler.

– Nej, vår möjlighet att ta fram specifika svenska föreskrifter är starkt begränsad. EU, men även den svenska arbetsmarknadens parter, är på bettet när det gäller lagstiftning som skiljer sig mellan länderna. Om vi ska ta fram egna regler måste de grunda sig på mycket klara forskningsrön, säger Karin Sundh-Nygård på Arbetsmiljöverket.

De många föreskrifterna mot mansdominerade branscher är ett historiskt arv. En gång i tiden utgick man från manliga arbetsplatser där riskerna för olyckor och dödsfall var störst. Först ett antal decennier senare började verket intressera sig ordentligt för arbetsrelaterade sjukdomar på sjukhus och andra tunga miljöer med många kvinnliga arbetstagare.

För att komma runt problemet och bidra till ett mer jämställt arbetsliv satsar Arbetsmiljöverket på information om hur nuvarande regler ska tillämpas på både kvinnor och män. Arbetsplatsen ska vara utformad så att alla anställda kan utföra sitt jobb, kvinnor som män, unga som gamla, men även den som behöver arbetsplatsanpassning.

– Information är ett väl så gott verktyg som föreskrifter. Det tar lång tid att skriva en föreskrift, minst 1,5 till 2 år. Information är mycket snabbare.

– Det finns redan mycket lagstiftning som är tillämpbar på kvinnodominerade arbetsplatser, men det gäller att göra den tillgänglig. Det kan ske med information som lotsar arbetstagaren rätt.

I september kommer Arbetsmiljöverket med en ny hemsida. Där ska informationen bli tydligare och lättare att hitta än på dagens hemsida.