Utan möjlighet att dela ut vinst kommer de privata välfärdsföretagen att lägga ner och 160 000 jobb försvinna, hävdar branschen. Vi visar att man kan bedriva bra vård utan vinstkrav, svarar de idéburna företagen.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill begränsa möjligheterna att ta ut vinst ur företag i välfärdssektorn, Vänsterpartiet vill helt förbjuda vinstuttag. Motangreppen från näringslivets organisationer har varit hårda, och i valrörelsens slutskede har tonläget skruvats upp.

Får Vänsterpartiet bestämma ”kan de anställda i privata företag kommenderas över till vad som påminner om icke vinstdrivna kooperativa kolchoser”, skrev Almegas vd Jonas Milton och näringspolitiske chefen Ulf Lindberg i Dagens Industri i förra veckan. Enligt debattartiklar i Dagens Nyheter av entreprenören Dan Olofsson hotar ”avveckling av en hel bransch med 160 000 anställda”.

Men lite i skymundan fungerar ett 40-tal behandlingshem, kliniker och serviceboenden för gamla mycket väl utan att huvudmännen tar ut en krona i vinst, hävdar Famna, en organisation för den idéburna vården och omsorgen. Famna företräder exempelvis Stockholms sjukhem och Brommageriatriken, Stadsmissionen och Bräcke Diakoni.

– Hela vinstfrågan har kommit utifrån. I våra egna diskussioner finns den inte med, säger Lars Pettersson, generalsekreterare i Famna.

De ideella organisationernas verksamheter behöver gå med överskott för att utvecklas – men alla överskott går till investeringar. Något avkastningskrav från aktieägare behövs inte för att föra utvecklingen framåt, enligt Lars Pettersson.

– Professionella motiv, tillsammans med en stark värdegrund i organisationen, är starkt motiverande drivkrafter.

Kvalitetsundersökningar som Socialstyrelsen har gjort tyder på att de idéburna aktörerna är omtyckta av patienter och brukare. Kommunals undersökning tidigare i år av villkoren för dem som jobbar i äldreomsorgen visar att de som arbetar i ideellt driven äldreomsorg är mer nöjda än kollegorna i kommunal äldreomsorg (som i sin tur är mer nöjda än de som har privata arbetsgivare).

Att den idéburna välfärdssektorn är betydligt mindre i Sverige än den kommersiella beror inte på att den saknar avkastningskrav från ägarna, enligt Famna. Den missgynnas i stället av upphandlingsregler.

Samtidigt medger Lars Pettersson att det har varit svårt för de idéburna företagen att hitta kapital för investeringar. Först den senaste tiden har de idéburna företagen börjat komma ifråga när staten och SKL diskuterar statliga investeringspengar till exempelvis äldreboenden i kommunerna.

– Internationellt finns mycket intressanta lösningar på den ideella sektorns behov av investeringskapital, säger Lars Pettersson, som pekar på Kanada, Belgien, Holland och Tyskland som länder där idéburen vård och omsorg är mer utvecklad.

Pensionsförvaltare som låter alla överskott gå tillbaka till spararna är minst lika effektiva och innovativa som de som måste ge avkastning åt sina aktieägare, hävdar både AMF (som ägs av LO och Svenskt Näringsliv) och Alecta (som förvaltar tjänstemännens tjänstepensioner på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK).

– Det är inga problem att motivera personalen, som lever för uppgiften att pensionen ska bli bättre om man är kund hos oss, säger AMF:s vd Johan Sidenmark. Vi är vinstdrivande för kunden i stället för aktieägarna. Det är inte en sämre drivkraft.
Alectas vd Staffan Grefbäck uttrycket sig på liknande sätt:

– Alecta är i själva verket ett vinstdrivande företag och drivs med samma krav på effektivitet som andra kommersiella företag. Skillnaden är att i vårt fall går alla vinster tillbaka till kunderna.