Sju av tio företag i Sverige tycker att reglerna om arbetsmiljön måste förenklas, visar en ny enkätundersökning från Svenskt Näringsliv som besvarats av drygt tusen medlemsföretag.

Enligt företagen finns ett stort behov av enklare regler på arbetsmiljöområdet. Fler än fyra av tio anser att det är ganska eller mycket svårt att förstå reglerna, och 76 procent tycker att reglerna måste förenklas.

Däremot säger hela 95 procent av Svenskt Näringslivs medlemsföretag att arbetsmiljöfrågorna är mycket eller ganska högt prioriterade. Och det gäller samtliga arbetsgivare oavsett bransch och storlek.

Företagen anser att en god arbetsmiljö är viktig av många olika anledningar. Exempelvis att den är en förutsättning för att man ska kunna prestera bra på jobbet eller för att man ska ha en bra arbetsgemenskap med sina anställda.

Det finns även rent ekonomiska vinster med en bra arbetsmiljö, påpekar medlemsföretagen. Skador innebär omedelbara ekonomiska avbräck i allt större utsträckning då allt fler arbeten är högt specialiserade och anställda som inte kan vara på jobbet är ofta svåra att ersätta.

Svårare olyckor resulterar ofta i omfattande produktionsstopp men även tillbuden, alltså händelser eller upptäckta faror som ännu inte orsakat någon skada, kan resultera i produktions­stopp, till exempel när ett skyddsombud stoppar arbetet. Brister i arbetsmiljön kan alltså bli mycket kännbara för arbetsgivaren, även om ingen blir direkt skadad eller sjuk.

Dessutom är bristen på rätt kompetens ett avgörande hinder för fortsatt utveckling för många företag. I ett sådant läge kan det vara avgörande att man har en god arbetsmiljö och ett gott rykte som arbetsgivare.

Flera företag påpekar också att kunderna i allt högre grad är pådrivande när det gäller arbetsmiljön. De vill försäkra sig om att man sam­arbetar med seriösa företag och då är arbetsmiljöfrågorna en viktig indikator. Ungefär vart tredje företag tror att arbetsmiljöfrågorna kommer att bli ännu viktigare i framtiden.

Nio av tio företag tycker att arbetsmiljöarbetet är ett sätt att utveckla och stärka företaget. Samtidigt finns dock en besvikelse hos många när det gäller politiker och myndigheter. Endast ett av fyra företag menar att politiker och myndigheter har god förståelse för hur det är att vara arbetsgivare.

Till exempel tycker enbart sju procent av företagen att Arbetsmiljöverket har mycket bra förståelse för företagens situation. 70 procent anser att myndigheten borde fokusera mer på att stödja och informera företagen. Enbart hälften av företagen anser att ”arbetsmiljöregelverket går i takt med näringslivets utveckling”, vad det nu kan betyda.

I undersökningen är det bara hälften av företagen som uppger att facket har utsett skyddsombudet eller arbetsmiljöombudet. Enligt svenskt Näringsliv kan detta tyda på ”att den fackliga närvaron ute på företagen har minskat och att den fackliga strukturen inte längre fullt ut klarar av att bära uppgiften att utse arbetsmiljöombud”.

Undersökningen visar också att andelen företag med skyddsombud som är utsedda av facket är avsevärt högre inom industrin än inom de andra sektorerna. Något som enligt Svenskt Näringsliv kan tyda på att dagens arbetsmiljöarbete är anpassat för traditionell industri.

En annan fråga som ligger högt upp på företagens dagordning är den psykosociala arbetsmiljön. Ungefär hälften av företagen tycker att de psykosociala frågorna är komplicerade men än fler, tre av fyra, ser också dessa frågor som en naturlig och självklar del i det dagliga arbetet.