Risken för sjukpensionering på grund av överbelastning och psykisk ohälsa skulle kunna minskas med 37, respektive 20 procent genom åtgärder på arbetsplatsen, visar en finsk studie som omfattar 30 000 män och kvinnor.

– Syftet är att undersöka om bättre egenkontroll över arbetstiden kan minska risken för förtidspensionering, berättar Mika Kivimäki, professor vid finska Arbetshälsoinstitutet.

Psykiska störningar är en av de vanligaste orsakerna till sjukpensionering, men det finns inte tillräckligt med kunskap om hur man konkret ska gå tillväga för att minska den psykosociala belastningen och förlänga tiden i arbetslivet, påpekar han.

I en annan studie om anställda i offentlig sektor kom man fram till att risken för sjukpensionering på grund av sjukdomar i rörelseorganen var dubbelt så stor på arbetsplatser med hög arbetsbelastningen men begränsade möjligheterna att påverka arbetet.

En europeisk studie som omfattade 170 000 män och kvinnor visade nyligen att stress och otrygghet i arbetet också var förenat med en 20-procentig förhöjd risk för hjärtsjukdom.

– I dagens arbetsliv tar man alltför sällan hänsyn till normala förändringar som hör ihop med åldrandet, säger Kivimäki. Exempelvis kan man öka åldrande arbetstagares möjligheter att stanna kvar i arbetslivet genom att erbjuda dem bättre möjligheter att påverka sina arbetstider.