Efter en bottennotering 2010 ökar nu antalet sjukpenningdagar, särskilt bland kvinnor.

2010 gick det 6,0 sjukpenningdagar per försäkrad. 2012 hade den siffran ökat till 7,7.

När vändningen kom i början av 2011, efter nästan ett årtionde med sjunkande sjukpenningtal, såg det inte ut som ett riktigt trendbrott. Ökningen förklarades med att personer som hade nått den bortre gränsen i sjukförsäkringen, huvudsakligen kvinnor, började ansöka om sjukpenning på nytt när deras karenstid var över.

Men när Försäkringskassan i dag, måndag, publicerar nya siffror om sjukpenningen visar de att även antalet helt nya sjukfall ökar.

Sjukfrånvaron ökar mest bland kvinnor, vars sjukpenningtal steg med 1,3 dagar under 2012, mot 0,5 dagar för männen. I december 2012 var sjukpenningtalet 9,8 för kvinnor och 5,6 för män. Könsskillnaden i sjukfrånvaro, som länge varit markant, har ökat något de senaste två åren, och i oktober 2012 fick Försäkringskassan regeringens uppdrag att analysera varför kvinnors sjukfrånvaro (men inte männens) ökar i samband med det första barnets födelse.

I ett längre tidsperspektiv är den pågående uppgången i antalet utbetalade sjukpenningdagar knappast alarmerande. Sjukpenningtalet är fortfarande långt från toppnoteringen på 18,6 i slutet av år 2002.

Den största kostnaden för sjukförsäkringen svarar förtidspensionärerna för – och de fortsätter att minska i antal. Visserligen har antalet nybeviljade förtidspensioner per tusen försäkrade ökat med 15 procent, om man jämför december 2012 med december 2011, men ökningen sker från en extremt låg nivå. De nyblivna förtidspensionärerna är betydligt färre än de förtidspensionärer som fyller 65 och går över till ålderspension. Därför minskar det totala antalet förtidspensionärer.