Arbetsmiljöverket ska granska ett 60-tal byggföretag. Syftet är att minimera exponering för byggdamm som kan orsaka obotliga sjukdomar som stendammslunga och kol.

Det handlar om ett flerårigt projekt där arbetsgivarna ska få redogöra för vad man gör för att anställda inte ska utsättas för damm. Arbetsmiljöverket kommer att ställa krav på bland annat kunskaper, rutiner och rätt utrustning.

− På våra byggen finns risker som kan betyda omedelbar fara för livet, säger Ulla Sernelius, inspektör och yrkeshygieniker vid Arbetsmiljöverket. Saknas kunskaper finns inte förutsättningar att varken riskbedöma eller åtgärda skadliga arbetsmoment.

Den obotliga stendammslungan orsakas av kvarts som finns i byggdamm. Mätningar vid så kallade rot-arbeten har visat på mycket höga värden av kvarts. och enligt Arbetsmiljöverket har det blivit dammigare på byggena de senaste tio åren

Att byggdammet är farligt beror på att betong innehåller kvartshaltigt grus eller krossmaterial. När betongen bearbetas frigörs kvartspartiklar. Och det är de finaste partiklarna, som man inte kan se med blotta ögat, som är farligas att andas in. Känner man till detta, kan man också stoppa eller åtminstone begränsa exponeringen.

Rätt sorts andningsskydd är nödvändigt för att undvika andas in damm. Men det bästa skyddet är att utföra arbetet på ett sådant sätt att dammet tas om hand redan vid källan, med utsug på verktyget eller punktventilation.