Unionens förbundsråd fattade i dag beslut om inriktningen på avtalskraven inför avtalsrörelsen 2010. Bland de krav som förbundet lyfter fram finns bland annat kort avtalstid, reallöneökningar samt kompetensutveckling och förstärkt omställningsstöd.
 

– Nu har Unionen en väl förankrad grund att stå på inför avtalsrörelsen. Medlemmarna har gett tydliga besked och vi kommer att driva frågor som syftar till att förstärka köpkraften, tryggheten och de anställdas kompetensutveckling och omställningsförmåga, säger Cecilia Fahlberg, förbundsordförande i Unionen, i ett pressmeddelande.

 

De viktigaste kraven i korthet:

 

• Avtalstiden ska vara kort. Starka centrala avtal ska ge förutsättningar för lokala avtal som utvecklar det fackliga inflytandet.

• Reallöneökningar i balans med samhällsekonomin. Avtalen ska säkra ett lokalt fackligt inflytande, en partsgemensam lönestatistik och individuell löneökning för alla.

• Unionens medlemmar ska tillförsäkras kvalitetssäkrad kompetensutveckling och förstärkt omställningsstöd.

• Ökat inflytande över arbetstidens förläggning och att all tid som tjänstemannen står till arbetsgivarens förfogande ska betraktas som arbetstid och ersättas därefter.

• Avtalen ska ge alla anställda lika förutsättningar och alla former av diskriminering ska förebyggas och motverkas. Osakliga löneskillnader ska elimineras och lönekartläggning som metod för att hantera osakliga löneskillnader ska stärkas och genomföras årligen.

• En god arbetsmiljö genom ett förebyggande arbetsmiljöarbete samt kompetensutveckling för cheferna för att säkerställa ett gott ledarskap.

 

Inriktningsbeslutet grundar sig på en medlemsenkät samt ett tjugotal avtalskonferenser som ägde rum runt om i landet i våras. Beslutet på förbundsrådet pekar ut avtalsförhandlingarnas huvudinriktning och kommer att kompletteras med specifika krav för varje avtalsområde som tas fram av branschdelegationer, framgår av pressmeddelandet.