Malmbanan har drabbats av nio allvarliga urspårningar på fem år. Utöver detta har det skett en lång rad andra haverier och incidenter under samma tid. Det är mycket oroväckande. Varje urspårat tåg innebär inte bara förlorade miljardvärden, utan är också en varningssignal om tillståndet för Sveriges framtida gröna omställning. 

Tyvärr är haverierna inte förvånande. Malmbanan har i 120 år dag ut och dag in troget försett Sverige med ekonomiskt välstånd och tillväxt. Nu är den tärd och trång. Banan saknar tillräcklig kapacitet för att klara dagens transportbehov, än mindre framtidens.

Viktigt för både klimatet och Sveriges beredskap

Malmbanan är inte rustad för att trygga gruvnäringens och industrins pågående omställning till fossilfritt järn, stål och nya kritiska mineraler som i praktiken är förverkligandet av den gröna omställningen.

Den enkelspåriga järnvägen lever heller inte upp till landets ökade behov av en starkare försvars- och beredskapsförmåga.

Så kan det inte få fortsätta. 

Mitten av februari krävdes en lång rad av svenska och norska näringslivsföreträdare och politiska beslutsfattare handling för att få till konkreta lösningar. Nu kommer signaler om att regeringen börjat reagera på kritiken. På torsdag ska regeringen fatta beslut om att påskynda delar av den helt nödvändiga upprustningen av banan. Det är välkommet.

Utlovade satsningarna räcker inte

Men behoven är stora och de utlovade satsningarna är inte tillräckliga. Vi från den fackliga sidan, vi som i IF Metall organiserar arbetare i gruvor och industri, ser Malmbanan som en nationell angelägenhet för att värna en konkurrenskraftig industri, jobb och förverkligad grön omställning.

Vi förväntar oss därför att regering och berörda myndigheter nu gör verklighet av planerna att på kort sikt säkerställa underhåll och modernisering av banan. På sikt vill vi se en lösning för dubbelspår på hela sträckan. 

Sverige är ledande i industrins gröna omställning. Vi visar vägen. Enorma investeringar genomförs och planeras runt om i Sverige, och framtidsutsikterna för svensk industris konkurrenskraft, jobb och en lyckad klimatomställning är ljusa.

Riskerar Sveriges välstånd

Men det sker inte utan ansträngningar. Det finns besvärliga hinder. Vi från IF Metalls sida har upprepade gånger framhållit behovet av en handlingskraftig politik för tryggad elförsörjning, tillgången till kompetens och smidigare tillståndsprocesser för miljötillstånd.

Och vi har inte minst pekat på att Sverige behöver riktade insatser för fungerande transporter. Här är upprustning och utveckling av malmbanan en helt avgörande del för Sveriges framtid.

Malmbanan är en livsviktig länk i industrins kedja för att nå våra högt ställda klimatmål. Ge malmbanan 120 nya friska år att fortsatt tjäna vårt lands välstånd.