Redan i Tidöavtalet öppnades för att vårdpersonal skulle kunna slippa kravet på att anmäla papperslösa.

När regeringen på torsdagen presenterade nya utredningsdirektiv står det klart att vissa verksamheter kan komma att undantas. 

 – Det kan vara fråga om situationer där informationsplikten skulle strida mot ömmande värden exempelvis inom sjukvården, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) på en presskonferens. 

Ska följa barnkonventionen

Utredaren ska visserligen titta på möjligheten att införa anmälningsplikt i alla offentliga verksamheter, men migrationsministern antydde samtidigt att även skolan kan komma att undantas.

– Utredarens förslag ska vara i enlighet med de internationella regler och konventioner som Sverige har åtagit sig att följa, bland annat Europakonventionen och barnkonventionen där barnets rätt till utbildning slås fast, säger Maria Malmer Stenergard. 

Av regeringens instruktioner framgår att fler undantag kan komma att bli aktuella.

”I uppdraget ingår även att överväga och ta ställning till om vissa situationer, utöver de där det finns en rätt till skolgång och sjukvård, ska undantas från en eventuell informationsplikt”, står att läsa i utredningsdirektivet.

Utredaren ska även titta på ”vilka eventuella konsekvenser det skulle kunna få om en informationsskyldighet inte efterlevs”.

Spricka mellan L och SD

Anmälningsplikten, eller informationsplikten, har vållat debatt ända sedan Tidöavtalet mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna presenterades. 

En lång rad kommuner och regioner – även borgerligt styrda – har vänt sig emot förslaget att offentliganställda ska tvingas ange papperslösa.

Även fackförbund och privata företag har protesterat. 

Samtidigt har en spricka uppdagats mellan framför allt Sverigedemokraterna och Liberalerna i synen på hur långtgående anmälningsplikten ska vara.

Sverigedemokraterna anser att förslaget ska omfatta ”alla offentliganställda” medan Liberalerna tydligt tagit ställning för att vissa yrkesgrupper ska undantas. 

Vad är anmälningsplikt?

Anmälningsplikten, eller informationsplikten, är en av punkterna i Tidöavtalet mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna. Det handlar om ett krav på att anmäla papperslösa. 

”Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd”, står det i Tidöavtalet. 

Inom kommuner och regioner kommer bland andra anställda inom vården, lärare, förskolelärare, elevassistenter, barnskötare, socialsekreterare och bibliotekarier och personal på kommunala idrottsanläggningar i kontakt med papperslösa.

En rad fackförbund inom offentlig sektor har sågat förslaget om anmälningsplikt. Tusentals vårdanställda har skrivit på uppropet Vi anger inte, som uppmanar till civil olydnad mot anmälningsplikten. 

Anmälningsplikten utreds genom att regeringen nu ger ett tilläggsdirektiv till den pågående utredningen om ”åtgärder för att stärka återvändandeverksamheten”. 

Tilläggsdirektivet skulle ha lagts fram i våras men blev kraftigt försenat och presenterades först i dag den 31 augusti. 

Utredningen skulle ha redovisat sina slutsatser redan den 31 oktober 2023 men får förlängd tid till den 30 september 2024.