Undersköterskor sjukskrivs mer än dubbelt så ofta som andra.

När Försäkringskassan sammanställt sjuktalen för olika yrkesgrupper hamnar de på 203,6 sjukfall per 1 000 anställda. Motsvarande siffra för hela arbetsmarknaden ligger på 96,7.

Vård och omsorg högst

Men även andra yrken inom vård och omsorg hamnar högt på listan. Det finns flera orsaker till det, enligt Jon Dutrieux, områdeschef på Försäkringskassans analysavdelning.

– Delvis handlar det ju om att det är kontaktyrken där man träffar många sjuka människor. Det blev inte minst tydligt under pandemin, då många blev smittade.

Men det handlar även om den psykosociala arbetsmiljön. Många av dem man möter inom vården kan befinna sig i svåra situationer och ställer höga krav på de anställda, säger Jon Dutrieux.

Även möjligheterna att ta pauser under dagen är oftast sämre än för dem med kontorsyrken.

– Det i kombination med den fysiska belastningen och att det är ganska vanligt med hot och våld i vård- och omsorgsyrken kan göra att sjukfrånvaron blir högre.

Kvinnor har mer sjukfrånvaro

Ytterligare en förklaring är att det är kvinnodominerade yrken och kvinnor har generellt en högre sjukfrånvaro än män.

För samtliga yrken ligger sjukfrånvaron på 125,8 påbörjade sjukfall per 1 000 anställda för kvinnor. För män är den siffran 67,6.

Något som, förutom skillnader i arbetsmiljö, förmodas bero på att kvinnor efter arbetsdagens slut ofta tar en betydligt större del av det obetalda hemarbetet.

– Om du ska göra något som typiskt sett är en manlig syssla, som att byta däck på bilen, så kan du välja lite själv när under helgen du ska göra det. Men om du har ett barn som hänger på armen medan du lagar mat kan du inte styra över det på samma sätt, säger Jon Dutrieux.

Sjukfrånvaron ökar

Han framhåller att vi trots allt har en historiska låg sjukfrånvaro i Sverige just nu. Även i jämförelse med andra länder ligger vi under genomsnittet. Men den är på väg uppåt.

Jon Dutrieux drar paralleller till saneringen av de offentliga finanserna efter 90-talskrisen. Då ökade sjukfrånvaron stort.

Var det för att man drog ner på personal inom vård och omsorg?
– Det sammanföll väldigt tydligt i alla fall, så det är ju rimligt att tro att det var en starkt bidragande orsak.

Nu ökar alltså sjukfrånvaron igen, bland annat för psykiska diagnoser inom vård- och omsorgsyrken.

– Just nu finns det mindre resurser för välfärdstjänster vilket riskerar att bidra till att sjukfrånvaron fortsätter att öka, säger Jon Dutrieux. 

Antal sjukfall per 1 000 anställda och medel antal sjukdagar per anställd

Skriv in ditt yrke i fältet ”search” för att se hur din yrkesgrupp ligger till.