Regeringen träffar under fredagen representanter från näringslivet, forskarvärlden, civilsamhället och andra sektorer för att samla in ytterligare underlag till den klimathandlingsplan som regeringen ska presenteras senare i år. 

Men såväl inbjudningslista som mötesprogram visar att näringslivs- och industriperspektiven dominerar totalt.

Regeringen säger sig vilja samla alla goda krafter men möjligheten att komma med inspel och viljan att lyssna till andra perspektiv verkar inte finnas. 

Mötet är upplagt i form av panelsamtal där kommunperspektivet enbart representeras i ett enda samtal med kommunstyrelsens ordförande i Östersund. 

Kommunerna möjliggör omställning

Regeringen måste inse att kommunerna spelar en viktig roll i klimatomställningen. En stor del av lösningarna på klimatomställningen måste förverkligas på lokal nivå.

Det är kommunerna som till stor del möjliggör omställningen för både näringsliv och medborgare. 

I Sveriges 290 kommuner tas varje vecka beslut som kan påverka utsläppen – och därmed möjligheten att nå klimatmålen. Klimatpåverkan från offentlig upphandling omfattar utsläpp på 23,5 miljoner ton koldioxid per år, enligt Upphandlingsmyndigheten.

Det visar på vikten av att utsläppen från offentlig konsumtion, som byggprojekt, vård, skola och omsorg, måste minska. 

Klimatomställningen behöver få en bredare folklig acceptans. Fler måste bli delaktiga, och medarbetare som kan verksamheten måste få möjlighet att påverka sitt arbetsliv i en mer hållbar riktning. 

Fyra konkreta förslag

För att skapa en nödvändig förändring och en rättvis klimatomställning måste regeringen och deltagarna på mötet ha med sig följande: 

  1. Använd offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg. Genom att ställa krav i upphandlingen som tar hänsyn till klimatmålen kan inköpen bidra till minskade utsläpp. Samtidigt saknar medarbetare ofta förutsättningar att ställa hållbara krav i upphandlingen – det måste förändras. 
  2. Kommuner bör ta fram lokala koldioxidbudgetar. Koldioxidbudgetar ger en riktning för hur mycket kommunen eller regionen själv måste minska sina utsläpp. För att världen ska nå Parisavtalets mål på max två graders höjning av den globala medeltemperaturen bör kommuner och regioner därför ta fram lokala koldioxidbudgetar. 
  3. Ge kommuner och regioner långsiktiga planeringsförutsättningar. Kommunerna står inför stora utmaningar att finansiera klimatanpassningar för att klara värmeböljor och översvämningar. Regeringen behöver i sin höstbudget ge klara besked om de ekonomiska förutsättningarna för kommuners och regioners klimatarbete. 
  4. Lyssna på medarbetarna. Politiken behöver involvera fackförbund i dialog inför den nya klimathandlingsplanen, och arbetsgivare behöver öka medarbetares och chefers inflytande i klimatarbetet lokalt, till exempel genom att kroka arm med klimatombud på arbetsplatserna. Klimatombud är en ny facklig roll som Vision inrättat, vars uppgift är att kanalisera medlemmarnas vilja att förändra arbetssätt och villkor till mer hållbara alternativ. En facklig klimatrörelse växer fram, nu finns klimatombud på över 100 arbetsplatser runt om i landet som vill bidra till lösningar.

Takten i klimatomställningen måste öka men tyvärr missar regeringen chansen att leda de breda samtal som krävs. 

Vision bjuder in till dialog om välfärdens klimatomställning i såväl Almedalen som på arbetsplatser i hela landet. Kraftsamling behövs och vi är beredda att göra vår del.