I dag, den 7 oktober, uppmärksammar den internationella fackföreningsrörelsen World Day for Decent Work.

En dag då fackföreningar över hela världen sedan flera år tillbaka lyfter kraven på mänskliga rättigheter i arbetslivet, full sysselsättning, social trygghet och social dialog.

Årets tema är rättvisa löner. Bakgrunden är en utveckling där en hotande lågkonjunktur med ökande inflation, höjda räntor och stigande arbetslöshet sätter en allt hårdare press på världens löntagare och deras familjer.

Till det kommer effekterna av pandemin och det ryska anfallskriget mot Ukraina.

Mörka krafter hämtar näring i otrygghet

Vi vet att ekonomisk nedgång ofta leder till sociala spänningar och en ökad misstro mellan människor. Ur den otryggheten kan mörka krafter hämta sin näring.

I flera länder har nu högerextrema och nationalistiska krafter vuxit. Krafter vars enda svar är att ställa människor mot varandra, att dela upp oss i ett ”vi” och ett ”dom”.

Ett synsätt som givetvis står i rak motsats till vår fackliga grundidé om allas lika värde och rätt.

Vi är också djupt oroade över växande hot mot anställdas grundläggande fackliga rättigheter. I många länder ser vi nu en tillbakagång vad gäller utvecklingen av rättigheterna på jobbet. 

Ingen tjänar på större klyftor

Pandemin är en orsak, den ekonomiska krisen en annan.

Här behöver vi gemensamt inom den samlade fackföreningsrörelsen motverka de krafter som vill urholka arbetstagares rätt till en trygg och säker arbetsplats.

Växande inkomstskillnader globalt hämmar både konsumtion och tillväxt.

Ökad ojämlikhet kan, förr eller senare, leda till socialt missnöje och politisk turbulens. Ingen tjänar i längden på ökade klyftor.

Dags att tänka om

Den ekonomiska kris som nu hotar får inte användas för att ytterligare öka splittringen i våra samhällen. I stället bör vi använda hoten för att tänka om.

Vi behöver en kraftsamling för en ekonomisk utveckling som kombineras med ett anständigt arbetsliv, minskade klyftor och social trygghet. Samtidigt måste vi ta ett gemensamt ansvar mot klimathotet.

En stark fackföreningsrörelse är, tillsammans med stater och arbetsgivare, en bärande del i det arbetet.

För att kunna vända utvecklingen behövs det:

  • Investeringar i humankapital och trygghet. På en alltmer föränderlig arbetsmarknad blir en aktiv arbetsmarknadspolitik och ett livslångt lärande avgörande. Allas tillgång till utbildning av hög kvalitet är central för ökat välstånd, minskad ojämlikhet och bättre kompetensförsörjning.
  • Förstärkning av arbetsmarknadens parters inflytande och ansvar. Starka och jämbördiga parter på arbetsmarknaden bidrar till social stabilitet och hållbarhet. Här vill vi särskilt framhålla det svenska initiativet till en Global Deal mellan stater, fackföreningar och arbetsgivare. Syftet är att genom en effektiv social dialog bidra till ökad jämlikhet och en inkluderande ekonomisk utveckling, vilket gynnar arbetstagare, företag och samhället i stort.
  • Satsningar på verksamhet inom skola, vård och omsorg. Den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning leder till ökad efterfrågan på vård och omsorg. Det kräver fler anställda och gynnar hela samhället. En utbyggnad av barn- och äldreomsorg gör det dessutom möjligt för fler kvinnor att förvärvsarbeta.
  • Sist men inte minst måste hela världen samlas mot klimathotet. Våra samhällen måste ställa om och drastiskt minska utsläppen av växthusgaser. Klimatomställningen kostar men det kostar ännu mer att låta bli. För att få en folklig acceptans för omställningen måste dock kostnaderna fördelas rättvist. Världens löntagare ska inte ensidigt betala priset.