Trots kommuners och regioners avgörande roll i omställningen nämns de sällan i klimatdebatten. De gör stora klimatavtryck och behöver göra mer. För att driva på välfärdens klimatarbete inför vi nu klimatombud på arbetsplatserna. Att medarbetare får möjlighet att påverka och ges förutsättningar att bidra är nämligen avgörande i det arbetet.

Facket har varit den positiva kraften i många stora förändringar som är kopplade till arbetslivet. Det handlar om alltifrån rätten till semester, rätt till föräldraledighet och en försäkring för den som blir sjuk. Nu krävs att vi blir en aktiv part också i klimatfrågan.

Varje år köper kommuner, regioner och andra välfärdsbolag varor och tjänster för över 650 miljarder. Detta medför utsläpp som är större än alla inrikestransporter i landet. Hur upphandlingarna genomförs har alltså stor betydelse för att minska fossila utsläpp.

Takten måste öka för att nå Parisavtalets mål

I kommuner och regioner runt om i landet genomförs insatser för ökad hållbarhet. Kartläggningar visar dock att arbetet går trögt på många håll och nyligen rapporterades om att Stockholms län behöver minska sina utsläpp radikalt för att nå målen.

På mindre än åtta år behöver vi halvera utsläppen av koldioxid för att klara Parisavtalets 1,5-gradersmål. Takten måste öka. 

Vision organiserar 200 000 medarbetare och chefer inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplade till välfärden. Många av dem har till uppgift att omsätta Sveriges klimatpolitik i praktiken. Men de behöver rätt förutsättningar, annars försvåras arbetet. 

Upphandlare, som har en nyckelroll i regioners och kommuners omställning, arbetar ofta ensamma och saknar mandat. Inte sällan har de också en hög arbetsbelastning och enligt en aktuell rapport vi tagit fram tillsammans med Fairtrade efterlyser en hög andel kompetensutveckling inom området hållbarhet. 

Bra för arbetstagare och bra för klimatet

Men alla medlemmars villkor påverkas eller kommer att påverkas av klimatomställningen, och vi vill driva på och bidra i det förändringsarbete som nu sker. Därför tar vi nu som första fackförbund steget och inrättar klimatombud. 

Ombuden ska bland annat bidra till att öka kunskapen om klimatfrågor, identifiera viktiga åtgärder som behövs på arbetsplatsen och påverka arbetsgivaren att genomföra insatser som minskar klimatavtrycket.

Det kan handla om så skilda saker som att driva på för kompensationer för dem som väljer att transportera sig klimatsmart till arbetet eller att verka för att medarbetare ges rätt villkor och förutsättningar för att jobba med hållbarhetsfrågor.

Ett fackligt inflytande i klimatfrågor är också ett viktigt sätt att skapa den delaktighet på arbetsplatserna som är nödvändig för att kunna hantera de förändringar som behöver ske framöver. De som på olika sätt ska arbeta med att genomföra klimatomställningen eller påverkas av den måste också få inflytande över arbetet.

Genom att inrätta klimatombud vill vi öka vårt inflytande över och bidra mer i kommuners och regioners dagliga arbete för att minska klimatavtrycken. Vissa av våra medlemmars arbetsgivare har kommit långt. Andra ligger i startgroparna när det handlar om att vidta åtgärder som radikalt kan minska utsläppen. Vi vill uppmana alla arbetsgivare inom vårt område att kroka arm med oss i kampen för ett hållbart samhälle och arbetsliv.