På måndag är det dags för LO-kongress. En viktig fråga som kongressombuden har att diskutera är hur fackföreningsrörelsen ska driva på klimatomställningen.

Vi från Handels vill se kraftigt höjda ambitioner för en snabb, grön och rättvis omställning där ingen lämnas efter.

Det kräver mod och engagemang från både arbetsmarknadens parter och politiken, men är helt nödvändigt för att bygga ett bättre och starkare samhälle och undvika ekologisk kollaps. 

Men är miljö och klimat verkligen fackliga frågor kanske någon undrar?

Arbetarklassen drabbas mest

Handels menar att den frågan bara kan besvaras med ett rungande ja. Klimatförändringar och miljöförstöring hotar alla på planeten, bland annat genom att många platser riskerar att bli obeboeliga och att livsmedelsproduktionen hotas, vilket i sin tur skulle leda till massflykt och politisk oro och konflikt.

De som skulle drabbas hårdast är arbetarklassen, såväl i Sverige som globalt, som har minst resurser att skydda sig. Att stoppa klimatförändringarna är därför högsta prioritet om vi vill ha ett jämlikt och rättvist samhälle. 

Vi vet dessutom att det är en fråga som engagerar våra medlemmar. Nio av tio Handelsmedlemmar tycker att vår bransch måste bli mer hållbar och nästan sju av tio säger att de kan tänka sig att engagera sig på arbetsplatsen för att bidra.

Självklart ska det vara via facket som sådant engagemang kanaliseras. Facket behövs i klimatfrågan för att garantera att omställningen inte bara sker på företagens villkor. Vi ska vara med och säkerställa goda arbetsvillkor, kompetensutveckling och möjligheter till inflytande i utformningen av framtida arbetsuppgifter och roller. 

Vi anser därför att den svenska fackföreningsrörelsen har en dubbel roll i omställningen. För det första måste vi se till att omställningen i våra branscher, och Sverige som helhet, går tillräckligt snabbt för att nå Parisavtalets mål om att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader.

LO behövs i kampen för klimatet

Allt annat skulle få ödesdigra konsekvenser för arbetare i Sverige och andra delar av världen. För det andra måste vi se till att omställningen sker på ett rättvist och jämlikhetsskapande sätt. Den måste med andra ord ha ett tydligt klassperspektiv. De rikaste ska betala mest, och arbetare ska ges stöd för att klara omställningen.

Därför vill vi att LO-kongressen fattar beslut om följande:

Klimatmål i linje med Parisavtalet – nollutsläpp till 2035. Det nuvarande målet om att Sverige ska ha nettonoll utsläpp av koldioxid till 2045 är inte realistiskt om vi ska göra vårt för att Parisavtalet ska uppnås. Enligt världens samlade klimatexperter måste utsläppen halveras till 2030 och nå noll till år 2050 om vi ska ha en chans att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Men detta är ur ett globalt perspektiv. Sverige, som är ett land med god ekonomi och unikt goda förutsättningar att ställa om, kommer behöva minska utsläppen ännu mycket snabbare. Därför bör LO verka för att Sverige och LO-förbundens branscher når nollutsläpp 2035.

Investera i det som är hållbart. För att ställa om samhället behövs stora satsningar på bland annat fossilfria transportsystem, utbyggd kollektivtrafik, förnybar energiproduktion, hållbart bostadsbyggande och forskning på ny, miljövänlig teknik. Men gamla, fossilbaserade lösningar måste också fasas ut och regleras bort. Därför bör LO arbeta för ökade investeringar i det som är hållbart och motarbeta investeringar i det som är miljöskadligt och fossilbaserat. 

Minska konsumtionens miljöpåverkan. Sveriges klimatavtryck handlar inte bara om utsläppen inom Sveriges gränser. Svensk konsumtion, som i högsta grad berör de branscher Handels organiserar, orsakar nästan dubbelt så stora utsläpp som de som sker inom Sveriges gränser. Därför måstehela LO verka för att det införs skarpa mål för hur konsumtionsutsläppen ska minska och åtgärder för att åstadkomma det. 

Klimatomställningen kräver ökad omfördelning. Rättvisa och minskade klassklyftor är avgörande för att omställningen ska få folkligt stöd och alls kunna bli av. Samhällets rikaste ska bidra mest och regleras hårdast, medan boende i glesbygd och arbetarklass ska påverkas minst och kompenseras mest. Klimat- och miljöpolitiken kan inte bära hela ansvaret för att kompensera för de svårigheter som omställningen trots allt för med sig. Därför måste LO-förbunden tillsammans opinionsbilda för att en lyckad omställning kräver en kraftfull omfördelningspolitik på alla områden samt kraftigt stärkta trygghetssystem.

Säkerställ kompetensutveckling och inflytande. Vi vill se en LO-gemensam plan för vilka investeringar som ska göras för att rusta människor att ta de jobb som bör finnas i ett hållbart samhälle, samt ett gemensamt grepp kring hur vi bäst utövar inflytande över företagens miljöpåverkan och omställningsarbete. Både utifrån lagar och avtal, i syfte att säkerställa att arbetstagarnas intressen tas tillvara. 

Visst är en grön omställning också förenad med kostnader. Men kostnaderna i både ekonomi och mänskligt lidande för att inte ställa om är mångdubbelt högre, särskilt för arbetare. Att misslyckas med att nå klimatmålen är därför inte ett alternativ. Därför behövs LO i kampen för en snabb, grön och rättvis omställning. Det finns inga jobb på en död planet!