Nordiska socialistiska erfarenheter visar vägen till en demokratisk ekonomi.

Den kapitalistiska ekonomin skapar ojämlikhet, undergräver demokratin och hotar vår framtid på planeten.

En demokratisk socialism baserad på nordiska erfarenheter av gemensamt ägande, jämlik ickekommersiell välfärd och demokratisk styrda företag visar att en annan värld är möjlig.

För att få någonstans att bo måste många skuldsätta sig för livet, allt medan bankernas ägare blir stormrika. Många lever med otrygga arbeten där de inte kan planera sina liv samtidigt som andra får skörda frukterna av deras arbete.

Socialism har alltid misslyckats?

Vi har en galopperande ojämlikhet där allt mer av världens rikedom samlas hos ett fåtal superrika. Trots en klimatkris utom kontroll så är insatserna för att minska utsläppen helt otillräckliga. I många delar av världen inser många att dagens ekonomiska modell är ohållbar, inte minst är det unga människor som vänder kapitalismen ryggen.

Men för många är nästa fråga om det finns det något alternativ. Är det möjligt att organisera vår ekonomi och vårt samhälle på ett mer rättvist och demokratiskt sätt? Socialism har väl alltid misslyckats?

Berättelsen om att det inte finns något alternativ till kapitalismen har under många år varit förhärskande. Det har varit ett av de starkaste argumenten för dem som försvarar dagens ordning, att några få ska få vinsten från andras arbete och att några få ska ha makt över avgörande ekonomiska beslut.

Det finns starka intressen från den ekonomiska eliten att hålla denna berättelse vid liv, det är de som vinner på den. Men vi som står till vänster har ett medansvar för att många inte kan se ett trovärdigt socialistiskt alternativ. Allt för ofta har argumenten för socialism hamnat i diffusa paroller om ”socialisering av produktionsmedel” eller ”behovsstyrd ekonomi”. Paroller som skapar fler frågor än svar.

Ingen utopi

Allt för ofta har socialism reducerats till en fjärran utopi. Som något som kan byggas först när kapitalismen störtat samman, och det verkar ju ta ett tag.

Men den demokratiska ekonomin, som är kärnan i socialistiska idéer, är inte en utopi. Den är en konkret och levande verklighet.

I de nordiska länderna har vi mer än 150 års erfarenhet av att skapa och utveckla ekonomiska gemenskaper och företag som drivs demokratiskt och vars mål inte är att leverera vinst till en liten grupp kapitalägare.

Stora delar av vårt samhälle är undandraget från kapitalismens logik, verksamheten har samhällsnytta som mål, inte privata vinster. Det handlar om allt från bibliotek till sjukhus och universitet.

Borgerliga försök att kommersialisera och privatisera välfärden möter hårt motstånd till och med bland deras egna väljare. Staten bedriver framgångsrika företag, från LKAB till Systembolaget.

Vi behöver inte resa någonstans

Det gemensamma ägandet är populärt, när Helsingborgs borgerliga styre för något år sedan försökte privatisera det lokala energiföretaget Öresundskraft röstade 96 procent av väljarna nej till det i en folkomröstning. Vi har valt att leva i en delvis socialistisk ekonomi.

Vi behöver inte resa någonstans för att studera hur socialism fungerar.

Vår starka politiska demokrati, vårt levande civilsamhälle med dess föreningsliv och våra egna socialistiska erfarenheter ger oss goda förutsättningar att lyckas

Jonas Sjöstedt

I den kooperativa rörelsen gick jordbrukare samman och startade mejerier, kvarnar och slakterier. De ville att värdet av deras arbete hamnade hos dem, inte hos godsägare och stora företag. Våra kooperativa butiker äger vi själva, där blir ingen Jeff Bezos miljardär på det vi handlar.

Många av oss har lån, försäkringar och besparingar i banker och försäkringsbolag som ägs gemensamt. Människor organiserar sig lokalt i vägföreningar, bredbandsföreningar och gemensamt ägd vindkraft, de äger tillsammans.

En stor del av våra bostäder ägs gemensamt i allmännyttiga bostadsföretag eller som bostadsrätter. Med mer byggande och lägre bostadspriser skulle bostadsrätterna fungera mer som en demokratisk boendeform och mindre som spekulationsobjekt.

Vi behöver inga privata fastighetsägare för att bo.

Anställda kan ta över företagen

I vår starka arbetarrörelse organiserar sig löntagarna tillsammans. I grunden finns insikten om att de som arbetar har rätt till större inflytande över, och god ersättning för, det arbete de utför.

Det är deras arbete som skapar företagens värde. Löntagarnas inflytande begränsar kapitalets makt. De rent löntagarägda företagen är få, men framgångsrika, i Sverige. Med bättre lagstiftning och tillgång till lån och krediter skulle de kunna vara många fler.

Företag som i dag köps upp eller läggs ned när nästa generation ägare inte kan eller vill ta över borde kunna drivas vidare av de anställda. Löntagarnas egna pensionspengar som äger en stor del av börsvärdet borde användas aktivt för löntagarnas bästa som i Kanada.

Vi behöver bara se oss omkring i våra nordiska samhällen för att se hur människor sluter sig samman och skapar värden för att vi tillsammans blir starkare och friare, inte för att berika några få mäktiga ägare. Det är här hemma vi finner grunden för vår demokratiska socialism.

Vår starka politiska demokrati, vårt levande civilsamhälle med dess föreningsliv och våra egna socialistiska erfarenheter ger oss goda förutsättningar att lyckas.

Vi behöver inte gå över ån efter vatten.

Det här är vår utgångspunkt

”Var har socialismen någonsin fungerat?” ljuder högerns eviga omkväde när de ska försvara kapitalismens orimligheter och orättvisor. 

”Här hos oss”, är vårt svar. I de nordiska länderna, med våra demokratiskt styrda företag och i vårt välfärdssamhälle, i föreningar och kooperativ är det demokratiska beslut och allas bästa som styr, inte kortsiktig vinstjakt. Det är vår utgångspunkt. Det är grunden för den demokratiska ekonomi vi vill bygga.

Genom att bygga ut, fördjupa och expandera vårt gemensamma ägande i olika former skapar vi en ekonomi som kan fördela välståndet och makten över ekonomin, från de få till de många.

Det är en ekonomi där gemensamt ansvar och demokrati styr, inte blinda marknadskrafter. Det är en ekonomi som respekterar naturens och klimatets gränser.

En nordisk socialism.