I september 2019 fick en man som jobbade som handläggare på Försäkringskassan i Skåne besked om att hans sex månader långa provanställning inte skulle förlängas.

Skälet: mannens långa föräldraledighet gjorde det svårt för Försäkringskassan att bedöma hans prestationer. 

Men mannen hade varit tvungen att ta föräldraledigt. Detta eftersom hans fru fått en förlossningsdepression efter deras barns födsel. 

I en färsk dom säger Arbetsdomstolen att arbetsgivaren agerat i strid med föräldraledighetslagen, paragraf 16.

Där står att en arbetsgivare inte får missgynna föräldralediga, bland annat när man säger upp, avskedar, permitterar eller gör en annan ”ingripande åtgärd”. 

”Eftersom Försäkringskassan hade kunnat tillgodose sitt intresse av att pröva handläggarens prestationsförmåga genom att erbjuda honom förlängning av provanställningen, i stället för att avbryta anställningen, var Försäkringskassans beslut att avbryta anställningen inte en nödvändig följd av föräldraledigheten” skriver domstolen. 

”Innebörden av AD:s dom är att arbetsgivare inte längre kan avbryta eller avsluta provanställningar med hänvisning till att arbetstagaren varit föräldraledig och därför inte har kunnat prövas”, skriver Diskrimineringsombudsmannen i ett pressmeddelande. 

– Rätten att inte missgynnas i samband med barnafödande och föräldraledighet är en viktig princip. Domen förstärker skyddet för föräldrar som är föräldralediga en längre tid under sin provanställning, säger Martin Mörk, chef för DO:s processenhet.

Arbetsdomstolen konstaterar också att mannen inte har blivit könsdiskriminerad, något som också var uppe för prövning.

Arbetsgivarverket, som drev frågan åt Försäkringskassan, menade att ärendet var preskriberat, alltså att det gått för långt tid sedan det inträffade för att det skulle gå att driva rättsligt.

Men det tyckte inte Diskrimineringsombudsmannen (DO), som representerade den provanställda handläggaren. Arbetsdomstolen gick på DO:s linje. 

De menar att det inte är fråga om ett avsked eller en uppsägning när arbetsgivaren meddelar att provanställningen inte kommer fortsätta.

Därför ska inte preskriptionsreglerna i lagen om anställningsskydd gälla utan i stället de regler som finns i medbestämmandelagen.