Kostnaden för socialförsäkringen fortsätter att minska. Det visar den nya rapporten Socialförsäkringen i siffror från Försäkringskassan med statistik över 2019.

Utgiftsminskningen är störst när det gäller sjuka och funktionsnedsatta. Exempelvis la Försäkringskassan ungefär en miljard mindre på assistansersättning jämfört med året innan och kostnaderna för sjukersättningen minskade med omkring 1,6 miljarder.

Totalt kostade socialförsäkringen cirka 224 miljarder 2019. Det kan jämföras med toppåret 2006 då försäkringen kostade 246 miljarder kronor i dagens penningvärde.

Kostnaderna för socialförsäkringen

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

Sedan dess har en rad förändringar skett i socialförsäkringssystemen vilket lett till både minskade och ökade utgifter.

Sedan 2015 har dock hårdare tolkningar av reglerna för att få ersättning vid sjukdom bidragit till en ny nedgång av kostnaderna.

Men en kostnadsjämförelse i absoluta tal ger inte hela bilden av hur mycket mindre pengar som läggs på socialförsäkringen i dag jämfört med tidigare, eftersom Sverige både har en stadig befolknings- och löneökning.

Därför presenterar rapporten också kostnaderna i relation till BNP, alltså den totala ekonomiska aktiviteten i Sverige under året.

Den jämförelsen visar att Försäkringskassans utgifter, under de senaste 40 åren, aldrig varit så låga som nu.

Rekordlåg kostnad jämfört med BNP

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

2019 låg kostnaderna för socialförsäkringen på ungefär 4,5 procent av BNP, vilket kan jämföras med nästan 10 procent under toppåren i början av 90-talet och kring 6 procent under andra halvan av 2010-talet.

Minskningen av utgifter i relation till BNP går helt att koppla till utgifterna för sjuka och funktionedsatta som minskat kraftigt i relation till BNP, samtidigt som exempelvis ersättningar till familjer och barn legat stabilt.

År 2019 var det exempelvis knappt 5 400 personer som nybeviljades sjukersättning, det som tidigare kallades för förtidspension.

Det är det lägsta antalet sedan sjukersättningen infördes år 2003.

Minskningen störst för sjuka och funktionsnedsatta

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.