REPLIK. Sara Skyttedal (KD) visar stort engagemang för att stoppa förslaget om minimilöner på EU-nivå. Men tyvärr slutar Skyttedals engagemang för att värna den svenska modellen där.

I stället för att lägga krut på att skylla allt hon inte gillar på svenska Socialdemokraterna med märkliga bibliska liknelser så skulle engagemanget kunna läggas på att stoppa själva förslaget och stärka svenska modellen. 

Likaså när det gäller las-utredningen är det av största vikt att maktbalansen mellan fack och arbetsgivare inte urholkas.

Det är ingen hemlighet att Socialdemokraterna anser att utredningens förslag stärker arbetsgivarna på arbetstagarnas bekostnad och därför inte kan genomföras.

Personligen tycker jag hela utredningen bör förpassas till papperskorgen. Skyttedals önskedröm är förstås att en eventuell framtida KD-M-SD-regering gör slarvsylta av arbetsrätten lagstiftningsvägen.

Detta är inte att värna den svenska arbetsmarknadsmodellen. Låt oss invänta parternas förhandlingar och låt fack och arbetsgivare förhandla utan press från politiken, det är att respektera den svenska modellen. 

Vad gäller minilöner så har ståndpunkten från oss svenska socialdemokrater varit tydlig för alla som följer EU-debatten: EU ska inte lagstifta om löner.

…jag är i grunden positiv till det nyfunna engagemanget från Kristdemokraterna att prioritera den svenska modellen

Johan Danielsson

Vi är emot alla förslag – på såväl europeisk som nationell nivå – som inskränker möjligheterna för parterna att självständigt förhandla löner i kollektivavtal. 

Men ska vår arbetsmarknadsmodell fungera måste parterna också kunna garantera att kollektivavtalens efterlevs. Därför är det största hotet mot vår arbetsmarknadsmodell sedan inträdet i EU varit den växande konkurrens med löner och arbetsvillkor som vuxit fram på EU:s inre marknad.

I kampen mot det skitföretagandet har Kristdemokraterna varit frånvarande.

Så sent som i förra veckan röstade man emot regeringens krav på att företag ska anmäla de arbetstagare man utstationerar i Sverige från dag ett. Helt nödvändigt i kampen för ordning och reda på vägarna. 

När det kommer till frågan om minimilöner menar Skyttedal, som alltid, att det är EU:s så kallade sociala pelare som är boven i dramat.

Men den sociala pelaren ger ingen ny makt till EU. Den innehåller 20 breda principer som ska främja rättvisa och välfungerande arbetsmarknader i medlemsstaterna.

Skyttedals önskedröm är förstås att en eventuell framtida KD-M-SD-regering gör slarvsylta av arbetsrätten lagstiftningsvägen. Detta är inte att värna den svenska arbetsmarknadsmodellen

Johan Danielsson

Att påstå att den sociala pelaren skulle ge EU ökade befogenheter på arbetsmarknadsområdet är inte sant. För att det ska bli verklighet krävs en ändring av EU:s fördrag, vilket inte borde vara en nyhet för Kristdemokraterna.

För oss socialdemokrater är det oerhört viktigt att driva på för ett Europa där arbetstagares rättigheter och människors livs- och arbetsvillkor prioriteras.

Det är så vi skapar ett Europa som håller ihop, där vi konkurrerar med kunskap, innovationer som grön teknik och inte med låga löner och otrygga arbetsvillkor.

Den sociala pelaren är ett viktigt verktyg för att gå i den riktningen. På en del områden som till exempel arbetsmiljö som är den åttonde principen i pelaren önskar vi att EU ska anta ambitiös lagstiftning.

På löneområdet har EU ingen kompetens och ska således hålla sig borta.  

Men jag är i grunden positiv till det nyfunna engagemanget från Kristdemokraterna att prioritera den svenska modellen.

I stället för att peka finger föreslår jag att vi hjälps åt.