Vara med från början

Ett skyddsombud har alltid rätt att vara med i skyddsarbetet, till exempel vid planeringen av förändringar på arbetsplatsen, och komma med synpunkter så att det blir bra och säkert från början. 

Prata med chefen

Om brister i arbetsmiljön upptäcks är steg ett att prata med chefen. I ryggen har man då arbetsmiljölagens paragraf 6:6a som ger rätt att kräva åtgärder. Ange ett datum för när arbetsgivaren ska ha svarat på kravet, och begär att chefen skriver på att det tagits emot.

Kontakta Arbetsmiljöverket

Om dagarna går och bristerna består utan att arbetsgivaren svarar på ett sätt som är till belåtenhet kan man gå vidare till Arbetsmiljöverket. Då prövar myndigheten om det finns anledning att lägga förbud mot något i verksamheten eller att kräva förändringar. Detta är i så fall ett skarpare krav än skyddsombudets. 2019 krävde skyddsombud att myndigheten skulle ingripa på detta sätt vid 719 tillfällen.

Överklaga beslut

Om Arbetsmiljöverket fattar ett beslut som skyddsombudet eller arbetsgivaren blir besviken på finns möjlighet att överklaga – både för arbetsgivare och skyddsombud. Om det finns ett huvudskyddsombud på arbets­platsen är det den som måste överklaga, inte ett annat enskilt skyddsombud.

Stoppa farligt arbete

Ibland finns det inte tid att agera enligt punkterna ovan eftersom det finns en omedelbar och allvarlig fara för anställdas liv eller hälsa. Då kan skyddsombudet avbryta arbetet med stöd av arbetsmiljölagens paragraf 6:7. Det kallas skyddsombudsstopp. 

Kraven på hur farligt ett jobb ska vara för att kunna stoppas är lägre när det handlar om ensamarbete. 

• Prata med chefen om farorna

Proceduren vid skyddsombudsstopp är ungefär densamma som när åtgärder krävs utan att arbetet stoppas. Skyddsombudet börjar med att gå till arbetsgivaren. Kanske får denne upp ögonen för att farorna gör att jobbet inte kan fortsätta som före stoppet. I så fall kan man lösa problemet direkt.  

• Arbetsmiljöverket avgör

Den arbetsgivare som tycker att stoppet är omotiverat, kan vända sig till Arbetsmiljöverket för att få det överprövat. Myndigheten avgör då om arbetet får fortsätta eller inte. Beslutet kan överklagas. 

Ordlista

Skyddsombud: Skyddsombud ska utses på alla arbetsplatser med mer än fyra anställda. Vanligtvis utses ombudet av facket på arbetsplatsen. Om det inte finns kollektivavtal kan skyddsombud utses av arbetstagarna.

Huvudskyddsombud: Om det finns flera skyddsombud på arbetsplatsen ska ett av dem ha ett samordnande ansvar. 

Regionalt skyddsombud: Utses av facket regionalt. Företräder fackligt anslutna på arbetsplatser som inte har någon skyddskommitté. Denna person kan företräda anställda på flera arbetsplatser, oavsett om de har egna lokala skyddsombud eller inte.

Skyddskommitté: Skyddskommitté ska bildas när antalet sysselsatta på arbetsstället är minst 50, men kan även finnas på mindre arbetsplatser. I kommittén sitter företrädare för både arbetstagare och arbetsgivare för att samverka om arbetsmiljöfrågor.

Enkät: Har du varit med om att ett skyddsombud stoppat arbetet? 

Mattias Tjernström Kramfors. Torkskötare på sågverk, regionalt skyddsombud och arbetsmiljöansvarig i GS avdelning.

– Jag har personligen aldrig varit med om skyddsombudsstopp, vi brukar komma överens. Jag tror att vi är lite förskonade från dåliga arbetsgivare. På sågverkssidan är det fasta, och ofta gamla, arbetsställen med fungerande organisation. Vi är anställda, det finns väldigt sällan bemanningsföretag eller underentreprenörer. Men när det är säsongsarbete i skogen blir det lite annat. Det viktigaste verktyget vi skyddsombud har är kunskap.

David Karlsson Lidköping. Operatör i livsmedelsindustrin, skyddsombud och regionalt ungdomsansvarig i Livs.

– Nej men en gång lade vi ett 6:6a-krav på handlingsplan och åtgärder på grund av mycket övertid. Men jag var inte involverad. För mig är rollen som skyddsombud väldigt viktig, jag har fått ett förtroende från mina kollegor. Mitt främsta verktyg är samverkan med företaget, utan den hade vi inte kommit någonstans tror jag.

Anneli Edvardsson Stockholm. Snickare och lagbas med vilande skyddsombudsuppdrag, Byggnads.

– En gång stoppade huvudskyddsombudet jobbet tillfälligt för att det var dammigt. Skyddsombudet är jätteviktigt. Nu är jag på ett stort projekt med mycket olika aktörer och folk från olika länder. Det är jätteviktigt att man följer upp så alla har rätt förutsättningar att jobba säkert. Skyddsombuden finns på plats och kan föra dialogen, man har någon att vända sig till.