Försäkringskassan måste specificera vilken typ av arbete som en sjukskriven ska prövas mot efter 180 dagar, inte bara ”normalt förekommande” arbete.

Sänkta krav för hur troligt det är att en sjukskriven ska kunna gå tillbaka till sitt gamla jobb vid längre sjukskrivningar.

Det är några av förslagen som nyligen överlämnades till regeringen i slutbetänkandet om förändringar i sjukförsäkringen.

Försäkringskassan, den ansvariga myndigheten och därmed en av de tyngsta remissinstanserna, sågar dem alla.

”Försäkringskassan anser att utredningens kartläggning och analys av den nuvarande tillämpningen och konsekvenserna av de föreslagna förändringarna inte håller den kvalitet som vi har anledning att förvänta oss.” 

Så inleder myndigheten sina allmänna synpunkter på utredningen.

– Man ska kunna förstå och förutse de beslut som vi ska fatta. Om besluten är svåra att förstå och upplevs som orättvisa så påverkar det förtroendet för försäkringen och för myndigheten, säger Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan.

Men är inte det inte just det som sägs nu, att era beslut är orättvisa och svåra att förstå?
– Jo, men vi tycker fortfarande att de undantag som är föreslagna kommer att upplevas som ännu  krångligare.

När det gäller hur arbetsförmågan ska prövas efter 180 dagars sjukskrivning föreslår alltså utredningen att det måste vara tydligare vilket yrke den sjukskrivna ska prövas mot, inte som i dag när det bara handlar om normalt förekommande arbete.

Här ser Försäkringskassan flera problem. Framför allt med tydlighet och transparens. Vilka yrken ska man prövas mot och vilka ska man inte prövas mot?

– Det går inte att utläsa av förslaget vad arbetsförmågan ska bedömas emot. Utan det är den enskilda handläggaren som kommer att bestämma prövningsramen och det blir svårt för den försäkrade att förutse förutsättningarna för sin rätt till sjukpenning, säger Cecilia Udin.

Utredningen landar även i att dagens regler för fortsatt sjukpeng efter 180 dagar är för hårda.

Nu står det att det krävs ”stor sannolikhet” att den sjukskrivna ska kunna komma tillbaka till det egna arbetet, annars ska arbetsförmåga prövas mot hela arbetsmarknaden.

I utredningen föreslås i stället att det ska räcka med ”övervägande skäl” efter 180 dagar.

Även här är Försäkringskassan kritisk.

– Vi har undantag redan nu, och de är inte heller så lätta att förstå. Vi tycker att de föreslagna undantagen gör att det kommer att upplevas som ännu krångligare att förstå vad som gäller vid de olika tidpunkterna, säger Cecilia Udin.

Konsekvensen, enligt Försäkringskassan, skulle bli att den så kallade rehabiliteringskedjan förlängs och fler kommer att gå sjukskrivna längre tid.

– Det kommer bli många fler som kommer att kunna bli sjukskrivna och även längre sjukfall med de här förslagen. Som myndighet har vi ingen egen agenda och inga synpunkter på det, utan vi prövar de här förslagen utifrån de intentioner som lagstiftaren har och det uppdrag som utredaren haft