I Kommunals senaste avtal med Vårdföretagarna finns en möjlighet för företag att slippa följa den centralt bestämda storleken på löneökningarna, ett siffersatt avtal. Istället kan företagen få bestämma löneökningens storlek själva, i ett så kallat sifferlöst avtal.

Försöket har pågått inom privat vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (Bransch E).

Det har till exempel gällt vårdcentraler med få kommunalare bland olika yrkesgrupper som sjuksköterskor, sjukgymnaster och medicinska sekreterare. Totalt har omkring 220 kommunalare berörts.

Tre företag har velat pröva sifferlöst avtal för kommunalarna. Kommunal, som har vetorätt, har sagt ja till två av dem, Capio Närsjukvård och WeMind.

– Det tredje företaget bedömde vi inte var en vårdcentral utan en klinik där vi har många medlemmar. Där vill vi inte ha sifferlöst avtal, säger Elisabeth Haug.

Capio Närsjukvård har under två år haft sifferlöst avtal för sina undersköterskor och lokalvårdare. Under den tiden höjdes deras löner med 4,94 procent, enligt det siffersatta avtalet skulle lönerna ha höjts med minst 4,8 procent.

WeMind har haft sifferlöst avtal i ett år för sina skötare. De fick i år en löneökning med 2,85 procent. Enligt det siffersatta avtalet skulle höjningen ha varit minst 2,5 procent.

– Våra medlemmar har inte förlorat på detta. Det är det viktigaste, säger Kommunals ombudsman Elisabeth Haug.

De två företagen har i första hand varit ute efter att ha samma löneprocess och lönerevisionsdatum för kommunalarna som för de andra yrkesgrupperna som redan jobbar under sifferlösa avtal.

Kevin Thompson, förhandlingsansvarig för Kommunal inom Capio, tycker inte att det sifferlösa avtalet för hans medlemmar har gett så mycket att det motiverar att fortsätta med den modellen.

– Vår erfarenhet är att arbetsgivarna gärna pratar sifferlöst men ändå sneglar på hur stort löneutrymmet är i det centrala avtalet. Vårdcentralernas budgetar anpassas efter det.

Han tror inte att de berörda medlemmarna har märkt av det sifferlösa avtalet.

– Det har varit som tidigare, inte ens lönesamtalen har blivit bättre. Medarbetarna får inte möjlighet att prata om vad de vill ha i lön, säger Kevin Thompson.

Cecilia Friis, HR-ansvarig för Capio Närsjukvård, håller inte med om den kritiken.

– Det är inget som har framförts till mig, inte heller i kontakterna med Kommunal centralt.

Hon tycker att det är bra att kommunalarna har blivit en del av den löneprocess som redan gäller för andra yrkesgrupper.

– Nu kan vi tala ett och samma språk till alla medarbetare. Tidigare var det mer av en förhandling med Kommunal när det gällde deras medlemmar, säger hon.

Cecilia Friis tycker också att det är en fördel att nu kan företaget förhandla allas löner samtidigt. Tidigare hade Kommunal en annan längd på sitt avtal jämfört med andra medarbetares avtal. 

Görel Granath, arbetsplatsombud för Kommunal i WeMind, förstår att arbetsgivarna tycker att det är bra att kommunalarna ingår i samma lönemodell som gäller för övriga medarbetare.

– Vi är inte så många. På vår arbetsplats, en öppen psykiatrisk mottagning i Nacka, är vi fyra kommunalare av 50 anställda. Vi försvinner in i mängden.

Görel Granath har inte märkt av någon större skillnad sedan det sifferlösa avtalet började tillämpas.

– Vi har inte märkt av någon förändring. Och det sifferlösa avtalet är inget som har diskuterats bland våra medlemmar här, säger hon. 

Men HR-chefen i WeMind. Monika Sundesson, är mycket nöjd trots att företaget bara prövat modellen ett år för kommunalarna.

– Det har fungerat jättebra. Hos oss ingår skötarna i team tillsammans med andra yrkesgrupper. Nu kan vi förhandla lön för alla i teamen samtidigt.

Att löneökningen i stort sett följer det centrala siffersatta avtalet förklarar hon med att det beror på hur företagets budget har satts.

– Där beräknas hur stora löneökningar vi kan gå med på, säger hon.

Linn Bentley, förhandlingschef för arbetsgivareorganisationen Vårdföretagarna, vill fortsätta med sifferlöst avtal med Kommunal.

– Det tänker vi driva i de kommande avtalsförhandlingarna. Sifferlösa avtal är något vi verkar för och som vi redan har med övriga fackförbund i våra verksamheter.

Därför vill Vårdföretagarna utvidga det sifferlösa avtalet med Kommunal till att omfatta fler företag och verksamheter.

Linn Bentley tycker att fördelen med sifferlösa avtal inte bara handlar om att få en gemensam löneprocess för alla medarbetare.

– Det handlar också om att lönen ska sättas lokalt, dels utifrån medarbetarens prestation och dels beroende på det ekonomiska läget i företaget. Är det ett ansträngt ekonomiskt läge kan det bli mindre löneökningar än i ett siffersatt avtal, men är det bra ekonomi i företaget kan lönerna öka mer, säger hon.

LO anser att sifferlösa avtal är ett hot mot deras mål om minskade löneskillnader och mer jämställda löner. Det står Kommunal bakom.

Men samtidigt har Kommunal som enda LO-förbund gått med på att testa sifferlöst avtal.

Enligt Elisabeth Haug var det en del i en förhandling med Vårdföretagarna där Kommunal kunde ha viss förståelse för att företagen vill ha samma löneprocess för alla medarbetare.

– Vi kunde gå med på att pröva detta i företag där våra medarbetare är i minoritet, säger hon.

Men Kommunal kallar det hellre för en alternativ lönemodell än ett sifferlöst avtal.

– Vi skulle aldrig gå med på sifferlösa avtal i den meningen att vi skulle släppa all insyn och möjlighet att påverka hur lönerna sätts. Nu har vi fortfarande koll på löneläget i företagen och kan komma med synpunkter om vi tycker att någon tjänar för lite, även om vi inte förhandlar.

Elisabeth Haug säger att Kommunal tar ställning till om de kan tänka sig att fortsätta med sifferlöst avtal, eller en alternativ lönemodell, när de har fått Vårdföretagarnas krav inför nästa års avtalsförhandling.

– Men vi kan inte tänka oss att ändra modellen så att vi förlorar vår insyn eller vetorätt till vilka företag som får använda den. Vi kan inte heller tänka oss att utvidga lönemodellen till att omfatta äldreomsorg eller andra verksamheter där vi har många medlemmar, tillägger hon. 

Artikeln är tidigare publicerad i Kommunalarbetaren som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.