Varje dag exponeras vi för tusentals olika kemikalier i vår vardag, i hemmet såväl som på arbetsplatsen.

Det handlar inte bara om jobb där kemikaliehanteringen är en del av arbetet.

Kemikalierna finns överallt omkring oss. I allt från vanlig kontorsutrustning till produkter som barnens plastleksaker, matförpackningar, kosmetika – ja till och med i vanligt damm.

I dag är fler än 20 000 kemikalier registrerade för användning i Europa. Flera av dessa misstänks ha farliga egenskaper och skadlig inverkan på människor och miljö.

En granskning av ett hundratal av de tillåtna kemikalierna har hittills konstaterat att nästan hälften av ämnena är farliga.

De kan exempelvis leda till cancer, störa hormonsystemet och göra det svårare att få barn eller leda till fosterskador.

Sverige kan inte ensamt begränsa farliga ämnen. Aktuella fall med farliga ämnen i vår vardagsmiljö, eller för den delen den ständigt aktuella frågan utsläpp i Östersjön, talar sitt tydliga språk

Jytte Guteland (S)

För många är det kemikalier som de kommer i kontakt med på sin arbetsplats.

Men ingen ska behöva riskera sin hälsa eller rent av sitt liv på grund av en undermålig arbetsmiljö. Därför driver vi socialdemokrater på för att skapa en giftfri miljö.

För oss är det självklart att bara ämnen som är bevisat säkra ska få tillåtas i Sverige och i Europa. Alla människor ska vara trygga med att de inte exponeras för farliga ämnen, varken i hemmet eller på jobbet.

I Sverige för vi en aktiv politik för att skapa en giftfri miljö, fri från ämnen som kan skada människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Här kan resten av Europa lära av oss och ta efter.

I Europaparlamentet har vi legat på för att skärpa EU:s regelverk så att människors hälsa och miljö sätts före marknaden.

Vi har bland annat lett arbetet med ett stärkt skydd mot hormonstörande och cancerogena ämnen. Moderaterna och Sverigedemokraterna har tagit tydlig ställning och röstat emot skärpta regler.

Trots vetenskapens tydliga resultat är dock hormonstörande ämnen fortfarande tillåtna i Europa. Därför sätter vi nu ökad press på EU-kommissionen att förbättra ramverket för dessa ämnen.

Vi vill att samma skydd ska gälla mot hormonstörande ämnen som mot cancerframkallande kemikalier, så att även ämnen som misstänks ha hormonstörande verkan regleras i lagstiftningen.

Vi kräver också en EU-strategi för en giftfri miljö. Det är ytterligare ett viktigt steg mot att öka skyddet mot farliga kemikalier.

Samma krav har vi på arbetsmiljöområdet. I dag regleras inte reproduktionsstörande ämnen lika hårt som cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen. Det vill vi ha ändring på.

…ingen ska behöva riskera sin hälsa eller rent av sitt liv på grund av en undermålig arbetsmiljö. Därför driver vi socialdemokrater på för att skapa en giftfri miljö.

Jytte Guteland

Under den här mandatperioden har vi svenska socialdemokrater lett arbetet med att skärpa, eller i vissa fall till och med införa helt nya, gränsvärden för ett trettiotal cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen.

Det är ämnen som dieselavgaser, trädamm och formaldehyd – ämnen som är vanliga på arbetsplatser i hela EU.

Cancer är den vanligast arbetsplatsrelaterade dödsorsaken i EU.

Under nästa mandatperiod vill vi se att antalet cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen som regleras dubbleras.

Utan dessa förbättringar skulle svenska företag tvingas konkurrera med allt sämre arbetsmiljö på EU:s inre marknad. Den inre marknaden finns till för att människors tillvaro ska förbättras, därför måste den regleras på ett ansvarsfullt sätt.

Den sortens vilda västern som Moderaterna och Sverigedemokraterna förespråkar är inte hållbart.

Det är hög tid att tänka om. Sverige kan inte ensamt begränsa farliga ämnen. Aktuella fall med farliga ämnen i vår vardagsmiljö, eller för den delen den ständigt aktuella frågan utsläpp i Östersjön, talar sitt tydliga språk.

Vi socialdemokrater driver en ambitiös och konkret politik för att stärka skyddet för människors hälsa och miljön mot farliga kemikalier.

Ingen människa ska riskera att bli sjuk för att marknaden satts före hälsan.

Tillsammans kan vi skapa en giftfri miljö, fri från farliga ämnen.