Arbetstagares rättigheter och människors livs- och arbetsvillkor är vårt självklara fokus i europapolitiken.

Ett Europa som ser till medborgarnas behov är nödvändigt för att skapa hållbar tillväxt och möta de nationalistiska och populistiska krafter som utmanar våra grundläggande värden, frihet och demokrati.

Utgångspunkten måste dock alltid vara att respektera parternas autonomi och den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Tack vare EU:s inre marknad kan EU:s invånare i dag fritt handla, studera, arbeta och bosätta sig i andra EU-länder.

Även företag gynnas av en större europeisk marknad, där många av de tidigare nationella handelshindren är avskaffade. Med ökad konkurrens och ett större utbud av varor och tjänster pressas också priserna till fördel för konsumenterna.

För oss socialdemokrater är det självklart att människor ska kunna röra sig fritt och arbeta var man vill i Europa.

Men lika självklart är det att människor som väljer att arbeta i ett annat EU-land ska garanteras lika arbetsvillkor som sina kollegor.

En gemensam europeisk arbetsmarknad får aldrig användas för att pressa lönerna nedåt eller försämra möjligheterna att teckna kollektivavtal.

För oss socialdemokrater är det oerhört viktigt att driva på för ett socialt och ekologiskt Europa, där arbetstagares rättigheter och människors livs- och arbetsvillkor prioriteras

Socialdemokratiska Europaparlamentariker

I slutet av förra året presenterade EU-kommissionen ett förslag till direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor inom EU.

Det här förslaget ändrar tidigare regler om arbetstagares tillgång till information om anställningsvillkoren. Det innehåller också en rad nya bestämmelser som hittills inte funnits på EU-nivå.

Dels vill EU-kommissionen tydligt definiera vem som är arbetstagare och vem som är arbetsgivare, dels vill kommissionen införa minimikrav för anställningsvillkor.

Ett exempel på ett sådant minikrav är en maximal längd för provanställning. I förslaget finns också en möjlighet att genom kollektivavtal ändra minimikraven.

Syftet med direktivförslaget är enligt EU-kommissionen att främja säkrare och tryggare anställningar och samtidigt säkerställa arbetsmarknadens anpassningsförmåga samt förbättra levnads- och arbetsvillkor.

Detta är i allra högsta grad lovvärt. Men problemet är att förslaget riskerar att kraftigt påverka den svenska modellen med våra lagar och kollektivavtal. Det är helt oacceptabelt.

Ett Europa som ser till medborgarnas behov är nödvändigt för att skapa hållbar tillväxt och möta de nationalistiska och populistiska krafter som utmanar våra grundläggande värden, frihet och demokrati

Socialdemokratiska Europaparlamentariker

Under våren och hösten har EU-kommissionens förslag behandlats i sysselsättningsutskottet i Europaparlamentet.

Vi socialdemokrater har tryckt på för att ändra de delar som är mest problematiska för vår arbetsmarknadsmodell.

Trots påtryckningar fick vi inte fullt ut gehör inom utskottet. När parlamentet den här veckan samlas till plenarsession i Strasbourg kommer vi därför, tillsammans med flera andra svenska ledamöter, att utmana parlamentets mandat till att gå vidare och inleda trepartsförhandlingar om förslaget med EU-kommissionen och EU:s medlemsländer.

Vi vill skicka ett tydligt budskap att vi är missnöjda med utskottets text och att det nya regelverket fullt ut måste ta hänsyn till den svenska modellen. Gör den inte det så kommer vi tvingas rösta emot i slutomröstningen.

För oss socialdemokrater är det oerhört viktigt att driva på för ett socialt och ekologiskt Europa, där arbetstagares rättigheter och människors livs- och arbetsvillkor prioriteras.

Detta kommer vi fortsätta att göra för det är så vi skapar ett Europa som håller ihop, där vi konkurrerar med kunskap, innovationer som grön teknik och inte med låga löner och otrygga arbetsvillkor.

Parternas autonomi och de nationella arbetsmarknadsmodellerna måste alltid respekteras.