– Stress och press är ett jättestort arbetsmiljöproblem och organisatoriska och sociala arbetsmiljöproblem är den vanligaste arbetssjukdomen för kvinnor, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) till TT.

S föreslår att brister i den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön ska ses som lika allvarliga som brister i den fysiska miljön.

Därför vill partiet att tillsynen skärps med fler arbetsmiljöinspektioner och att arbetsgivare ska kunna drabbas av sanktionsavgifter även för brott mot Arbetsmiljöverkets nya regler om organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö.

– Under nästa mandatperiod vill vi gå vidare och införa sanktioner kopplade till de här föreskrifterna, säger Johansson.

Hon fortsätter med att säga att man ”för en gångs skull måste hantera kvinnors arbetsmiljöproblem med samma systematik och allvar som mäns arbetsmiljöproblem”.

Johansson pekar också på att kvinnor har svårare än män att få godkännande för arbetsskador. Ett expertråd ska därför tillsättas för att ta fram ett underlag om vad som ska ses som psykisk eller psykosomatisk arbetsskada.

Det finns för lite forskning på området, säger Johansson.

– Då kan man basera besluten på slutsatser från experter, under förutsättning att de är eniga och har gott på fötterna — och det är det vi vill göra.

Johansson säger att ungefär 65 procent av arbetsmarknaden i dag täcks av företagshälsovård.

Men ett problem är att företagshälsovården för sent eller inte alls kopplas in.

Därför ska den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap ta fram förslag på förbättringar och även hantera kompetensförsörjningen inom företagshälsovården.

– På många håll jobbar man inte förebyggande med företagshälsovården och det finns också en kompetensbrist inom företagshälsovården. Det här är naturligtvis en jättestor fråga, säger Johansson.

Tomas Bengtsson/TT

Psykiska diagnoser vanliga

• Totalt godkändes 59 369 arbetsskador 2016, varav 10 925 klassades som allvarliga. För män var risken 3,1 allvarliga olyckor per 1 000 sysselsatta att jämföra med 1,8 allvarliga olyckor per 1 000 sysselsatta kvinnor.

• För kvinnor i offentlig verksamhet var risken för att bli långtidssjukskriven dubbelt så hög jämfört med männen. I privat sektor var det 60 procent fler kvinnor som drabbades av lång sjukfrånvaro.

• Totalt ersattes 34 860 nya fall av långtidssjukrivna i offentlig sektor. För anställda inom Svenskt Näringsliv/LO låg samma siffra på 30 439 fall.

• Psykiska diagnoser är den vanligaste anledningen till sjukskrivning bland både män och kvinnor i offentlig sektor, följt av muskuloskeletala diagnoser.

• I privat sektor är muskuloskeletala bekymmer den vanligaste orsaken till sjukdom hos män, medan psykiska diagnoser är vanligast för kvinnor.

• Rapporten bygger på statistik från Afa försäkrings skadedatabas som är ett register över försäkringsärenden som Afa försäkring hanterar. Siffrorna gäller för avtalsområdena kommuner och landsting samt Svenskt Näringsliv/LO.

• Med långtidssjukskrivning avses sjukfall som leder till mer än 90 dagars sjukfrånvaro eller månadsersättning.

Källa: Afa försäkring