– Domarna ligger i linje med den tillämpning av lagen vi redan gör, säger Eva Nordqvist, rättschef vid Försäkringskassan, som fortsätter:

– Det är väldigt bra att Högsta förvaltningsdomstolen klargör att det inte är vårt uppdrag att peka på konkreta arbeten som de försäkrade skulle kunna klara.

Eva Nordqvist syftar här på kritiken från bland andra LO-TCO Rättsskydd, som går ut på att Försäkringskassan nekar människor sjukpenning med motiveringen att de skulle klara ett abstrakt, ”tänkt” arbete – ett arbete på ett slags påhittad skenarbetsmarknad.

Fackets jurister har hävdat att Försäkringskassan måste pröva människors arbetsförmåga mot verkliga, konkreta jobb – som väktare, receptionist, affärsbiträde och så vidare –  för att den som nekas sjukpenning ska ha en chans att förstå besluten och argumentera mot dem.

Men Högsta förvaltningsdomstolen finner inte att man kan ställa det kravet på Försäkringskassan.

HFD: Fel av Försäkrings­kassan att neka Ing-Britt Vikström sjukpenning

Arbetsrätt

En prövning av arbetsförmågan mot konkreta arbeten blir inte meningsfull om man inte tar hänsyn till vilken utbildning den berörda personen har.

Och Försäkringskassan får inte ta hänsyn till varken utbildning, ålder eller var den försäkrade bor –  det har lagstiftarna slagit fast, påminner Högsta förvaltningsdomstolen.

Samtidigt betonar domstolen att prövningen av arbetsförmågan ska vara verklighetsförankrad. Har era beslut saknat verklighetsförankring, eftersom domstolen ser skäl att betona detta?
– Jag tycker att vi har haft den linjen att det ska vara verklighetsförankrat, svarar Eva Nordqvist. Så jag känner inte att det är något nytt.

Högsta förvaltningsdomstolen lyfter också fram vad riksdagen sa när begreppet ”normalt förekommande arbete” togs in i lagstiftningen: Det är personer som ”helt klart” har arbetsförmåga på den öppna arbetsmarknaden som inte ska ha rätt till sjukpenning.

För att nekas sjukpenning ska man leva upp till alla de krav och förväntningar på prestation och arbetstakt som arbetsgivare på den öppna arbetsmarknaden allmänt sett ställer, enligt domarna.

– I vår vägledning om sjukpenning har vi tagit fasta på vad riksdagens socialförsäkringsutskott skrev, kommenterar Eva Nordqvist. Jag kan inte direkt se att det ligger någonting nytt i detta.

– Men som alltid när nya domar kommer ska vi analysera dem djupare och se om det finns någonting i dem som vi kan ha nytta av. Domarna kan fungera som stöd, så att bedömningarna blir säkrare.