stress

Den psykiska ohälsan är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Unionens nya arbetsmiljöbarometer visar att den psykosociala arbetsmiljön är sämre än någonsin och att det systematiska arbetsmiljöarbetet minskar på arbetsplatserna.

Unionen har frågat sina arbetsmiljöombud runt om i landet om hur de upplever läget på sina arbetsplatser. Över 2700 ombud har svarat på enkäten. Drygt var fjärde arbetsmiljöombud anser att den psykosociala arbetsmiljön är dålig på arbetsplatsen och att det systematiska arbetsmiljöarbetet minskar.

Årets resultat är det sämsta uppmätta sedan undersökningarna startade för tio år sedan. Arbetsmiljöbarometern visar att balansen mellan arbete och fritid mer och mer suddas ut.

Nästan 70 procent av arbetsmiljöombuden anser att stress och arbetsbelastning är den i särklass viktigaste frågan att arbeta med.

Att ständigt vara nåbar också på fritid pekas ut som ett stort problem. Inte ens var tionde arbetsgivare har enligt undersökningen en mail- och mobilpolicy som anger vad som förväntas av medarbetarna utanför kontorstid.

– Psykisk ohälsa är i dag den vanligaste sjukskrivningsorsaken och det är tydligt att ett allt mer hektiskt arbetsliv har satt sina spår. När arbete kan ske var och när som helst måste arbetsgivarna säkerställa att medarbetarna får den återhämtning som behövs. Det handlar om att må bra på och av arbetet, säger Martin Linder, förbundsordförande Unionen i ett pressmeddelande.

Enligt förbundet når det systematiska arbetsmiljöarbetet en topp 2009-2010 men har minskat sedan dess. Enligt arbetsmiljölagen ansvarar arbetsgivaren för att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

I undersökningen uppger mer än hälften av arbetsmiljöombuden att deras arbetsgivare inte alls, eller bara delvis, bedriver något systematiskt arbetsmiljöarbete trots att detta är ett brott mot arbetsmiljölagen och dess föreskrifter.

– Bristande arbetsmiljöarbete och en dålig arbetsmiljö är en vanlig kombination, säger Martin Linder.