Mer än hälften av av alla sysselsatta anser att stressen på jobbet har ökat de senaste åren, visar ny undersökning.

Det är alltså kvinnorna som står för den största upplevelsen av ökad stress, enligt undersökningen som gjordes i juni i år. Den genomfördes med hjälp av telefonintervjuer bland 1 000 slumpmässigt valda personer mellan 20 och 65 år som arbetade heltid.

Undersökningen visar att dubbelt så många kvinnor som män upplever att stressen ökat mycket det senaste året. Det gäller kvinnor i alla åldrar, och kan därför inte förklaras med att kvinnor generellt tar större ansvar för barnen och det obetalda hemarbetet.

– Det är också påtagligt större ökning av sjukfrånvaron bland kvinnor, påpekar Thomas Abrahamsson, områdeschef på Länsförsäkringar. Kvinnor är mer utsatta både hemma och på jobbet.

Detta kan enligt undersökningen delvis handla om den könssegregerade arbetsmarknaden, där kvinnor i högre utsträckning arbetar i branscher där pressen har ökat. Exempel på sådana yrken är förskollärare, lärare, sjuksköterskor, barnmorskor och vårdbiträden.

– En andra förklaring kan vara den icke jämställda fördelningen av hem- och omsorgsarbete, säger Thomas Abrahamsson. Kvinnor tar det stora ansvaret i hemmen, inte bara för barnen utan också för äldre anhöriga. Ju större börda man har hemma, desto mer tenderar också stressen att öka på jobbet, eftersom man helt enkelt får svårare att få tiden att räcka till.

Undersökningen visar också att endast tre av tio arbetsgivare anser sig ha hög kompetens när det gäller att hantera psykisk ohälsa bland de anställda. Nästan sju av tio anställda tvivlar på arbetsgivarens förmåga när det gäller att hantera stressrelaterade problem på arbetsplatsen.