När Försäkringskassan söker ny personal läggs fokus på att sänka sjuktalen. Hur vore det att se till att sjuka får rätt ersättning i stället? undrar Solrosuppropet.

 

Försäkringskassan söker ny personal, de söker ”personlig handläggare”.

Arbetsuppgiften ser ut att vara att minska sjukskrivningstalen – ”Vill du vara med och sänka sjukskrivningstalen?” är frågan som ställs i annonsen.

Många har reagerat på formuleringen – är det en handläggares huvuduppgift att se till att sjukskrivningstalen sänks? Och i så fall hur?

En handläggares främsta uppgift är bland annat, enligt regleringsbrevet från regeringen till Försäkringskassan, att ge rätt ersättning till rätt person i rätt tid.

Försäkringskassans visionsbeskrivning ”Försäkringskassans vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning” lyser inte heller igenom genom i annonsens formulering.

När Försäkringskassan på Twitter konfronteras med frågan om ifall detta är en handläggares – och i förlängningen Försäkringskassans – huvuduppgift och uppdrag hänvisar man till en del av ovan nämnda regleringsbrev:

”Försäkringskassan ska verka för en väl fungerande sjukförsäkring. Rätt ersättning ska ges till rätt person. Rätt åtgärder ska ges i rätt tid så att kvinnor och män ges förutsättningar att försörja sig genom förvärvsarbete. Därigenom ska Försäkringskassan, i samverkan med berörda aktörer, bidra till att uppfylla det övergripande målet om att frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå.”

Nu finns andra delar av uppdraget också beskrivna, men detta är vad man tar fasta på: låg nivå.

Försäkringskassans uppgift är inte att putsa på statistiken, att sänka sjukskrivningstalen är en politisk uppgift, inte myndighetens genom att neka sjuka ersättning genom nitiska handläggare.

Senaste regleringsbrevet från regeringen är skrivet december 2014 och skulle nog behöva både förnyas och förtydligas för att Försäkringskassan ska vända bort från politiken att utförsäkra sjuka för att finansiera olika former av skatteavdrag. Försäkringskassans arbete kan inte fortsätta nu på samma sätt som innan, och antagligen behöver regeringen formulera ett mycket mer tydligt och skarpt regleringsbrev för att tydliggöra uppdraget.

Om vi nu antar att annonsen inte bara var ett olycksfall i arbetet och dåligt formulerad så speglar det den förra regeringens uppdrag och då vill vi göra Försäkringskassan uppmärksam att vi har en annan regering nu med en annan politik.
Förtroendeproblemet som Försäkringskassan dragits med blir inte mindre av sådana här händelser och de som drabbats reagerar helt självklart.

De som önskar att de kunde känt ”trygghet när livet vände”.

Lisbeth Forsberg

Foto: John Ash

Solrosuppropet.se

 

FOTNOT: Arbetet skrev i förra veckan om Försäkringskassans stora rekrytering