LO-kvinnor

Det går sju män på varje kvinna i styrelserna för LO:s dotterbolag. Facket är sämre än börsbolagen på jämställd representation, men det ska nu ändras. Senast 2016 ska bolagsstyrelserna ha lika många kvinnor som män, lovar LO. 

LO samordnar inte bara medlemsförbunden och bedriver facklig verksamhet utan äger också ett antal bolag, helt eller delvis. Det handlar i många fall om fastigheter som sköts i bolagsform, men också om kapitalförvaltningsbolag, och om bolag som LO-TCO Rättsskydd, som driver rättsprocesser åt fackets medlemmar, och LO-Tidningen AB som ger ut tidningen Arbetet.

I procent var andelen kvinnor i dotterbolagens styrelser förra året 12,5 – att jämföra med 22,3 procent i styrelserna för börsbolagen, som ofta kritiseras för sin gubbighet.

– Det är klart det inte är bra, men man ska komma ihåg att det här i många fall handlar om mycket små interna bolag, säger Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande.

Styrelserna i fastighetsbolagen och kapitalförvaltningsbolagen utgörs nämligen av ett fåtal personer som också ansvarar för frågorna på LO:s kansli.

I de stora samägda bolagen Folksam, Afa och AMF – där LO utser ett antal styrelseledamöter – är representationen mer jämställd. Där är 42 procent av de LO-utsedda styrelseledamöterna kvinnor. Till Folksambolagen och AMF har LO nominerat lika många kvinnor som män, medan männen väger över i Afa-bolagens styrelser.

– Tidigare var även dessa styrelser mer mansdominerade men det har ändrats det senaste året. Eftersom det handlar om stora publika bolag med mycket makt och pengar har vi börjat jämställdhetsarbetet där. Sedan går vi vidare till våra små interna bolag, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

kvinnandelI de stora bolagen handlar uppdragen inte bara om makt utan även om pengar. Tillsammans ger LO:s 21 ordinarie styrelseposter i Afa, AMF och Folksam, styrelsearvoden på mer än 1,5 miljoner kronor. Det kan ge ett rejält tillskott i ledamöternas plånböcker.

Karl-Petter Thorwaldsson och de övriga tre i LO-ledningen får dock inte längre behålla sina styrelsearvoden själva. De räknas av från lönen.

– Det är en bra regel. Då blir det tydligt vad jag tjänar och jag sitter ju i styrelser som en del i arbetet och i egenskap av LO-ordförande, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

I de bolag som LO äger på egen hand är andelen kvinnor i styrelserna alltså lägre än i börsbolagen, men till skillnad från börsbolagen har LO lovat bot och bättring.

En ny handlingsplan för jämställd representation slår fast att senast 2016 ska lika många kvinnor som män representera LO i de egna bolagen och styrelserna, samt i externa och partssammansatta bolag, styrelser, stiftelser, fonder och kommittéer där LO utser representanter.

– Det här är en jättestor förändring. Det är nog det största enskilda beslutet LO har fattat för jämställdheten sedan kvinnolönerna avskaffades på 1960-talet, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Bakgrunden är en rapport från i höstas som visade att det är långt kvar innan LO når sitt mål om att män och kvinnor ska vara representerade i beslutande organ utifrån sin andel av medlemskåren, och som Arbetet tidigare berättat om.

Att införa kvotering av dem som representerar LO utåt är ett sätt att öka jämställdheten som Karl-Petter Thorwaldsson också tror kommer att få effekt inom förbunden och LO.

– Det är lätt att män bara ser män. Genom en jämställd representation kommer kvinnor fram och blir synliga även för uppdrag i de egna högsta leden, säger han.

I de interna råden och kommittéerna där varje förbund utser varsin representant, som i LO:s avtalsråd och styrelse, kan LO centralt inte besluta vilka förbund som ska representeras av en kvinna och vilka som ska skicka en man.

 

• Läs även: Arbetets artikel om rapporten

INSATSER

SÅ SKA LO GÖRA REPRESENTATIONEN JÄMSTÄLLD

1. Tillsättningar

Lika många kvinnor som män ska senast år 2016 representera LO på de uppdrag som LO tillsätter. Om det är ojämnt antal ledamöter får övervikten för det ena könet bara vara en person. I de fall LO bara utser EN representant ska jämställdhet uppnås i tillsättningarna totalt sett.

I LO-organ där förbunden utser varsin representant ska LO:s kansli hålla koll och underlätta för förbunden att göra mer jämställda val. Om enskilda förbund har en utökad representation ska båda könen var med.

2. Utbildning

LO ska utveckla bättre former för att leda sitt eget och förbundens jämställdhetsarbete. LO-styrelsen och LO:s chefer ska utbildas i genus, makt och organisation. En liknande utbildning kan också bli en del i LO:s kursutbud. Genusperspektiv ska finnas i de fackliga utbildningarna.

3. Utvärdering

Avtalsrörelserna mellan 2004 och 2013 ska utvärderas. 14 av 16 ledamöter i LO:s avtalsråd är män och en genusanalys ska genomföras för att se om det påverkat resultaten, och hur krav som är viktiga för kvinnliga medlemmar hanteras i avtalsrörelserna.

4. Kvoteringskrav

LO tar ställning för en lag om könskvotering i börsbolagens styrelser.