LO-ekonomerna föreslår ett stimulanspaket på 70 miljarder kronor. I paketet finns rejält höjda statsbidrag till kommunerna och förbättrade socialförsäkringar.

– Vi tror inte att Riksbanken tar sitt ansvar, då måste finanspolitiken sättas in. Konjunkturpolitiken är avgörande för att arbetslösheten inte ska bita sig fast genom att vi får en sämre utrustad arbetskraft.. En satsning av den här storleken krävs för att påverkan på arbetsmarknaden ska bli mer än marginell, säger Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonom.

Enligt LO-ekonomernas beräkningar skulle paketet bidra till att skapa hundratusen jobb, vilket i sin tur skulle innebära en sänkning av arbetslösheten med ett par procentenheter. Stimulansåtgärderna lanseras i en ny konjunkturrapport som presenterades i dag. Det är för att svensk ekonomi befinner sig i en segdragen lågkonjunktur med en arbetslöshet som parkerat sig över åtta procent som krafttag behöver sättas in nu, hävdar LO-ekonomerna.

– Men satsningen är också långsiktig, och inte bara konjunkturpolitik. Dessa pengar behövs för att bibehålla standarden i välfärden. Så att kommunerna kan möta behoven när antalet barn och äldre ökar, utan att försämra verksamheten, säger Åsa-Pia Järliden Bergström.

De fyra delarna i paketet är höjda statsbidrag till kommunerna, höjda ersättningar och indexering av socialförsäkringssystemen, ökade statliga investeringar och stimulanser till bostadsbyggande och bostadsinvesteringar. Den sista delen föreslås vara en tillfällig åtgärd, medan de andra är permanenta utgiftsökningar som skulle minska det offentliga sparandet framöver. Enligt LO-ekonomerna utgör satsningarna inte ett hot mot statsfinanserna.

– Vi lutar oss mot långsiktiga kalkyler från båda Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet som visar att det finns utrymme för dessa åtgärder utan att äventyra sunda offentliga finanser, säger LO-ekonomen Lars Ernsäter.

Däremot innebär paketet att statsbudgeten inom överskådlig tid inte skulle nå det nuvarande överskottsmålet, om ett överskott på en procent av bruttonationalprodukten över en konjunkturcykel.

– Det är dags att se över överskottsmålet. Som det är formulerat är det omöjligt att behålla i all evighet. Någon gång måste vi anpassa målet på en annan nivå. Men vi ska inte skrota idén att ha mål för de offentliga finanserna, säger Lars Ernsäter.

Fakta

LO-ekonomernas föreslagna stimulanspaket

Åtgärder:            Miljarder kronor per år:            Varaktighet:

Höjda statsbidrag         30 miljarder                    Permanent

Transferinger till hushållen    15 miljarder                    Permanent

Ökade statliga investeringar    10 miljarder                    Permanent

Bostadsinvesteringar        10 miljarder                    Tillfällig