Skapa ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljö, skriver 17 fack och arbetsgivarorganisationer inom industriavtalet i ett brev till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

I brevet konstateras att Sverige varit föregångsland när det gäller god arbetsmiljö och att mycket forskning gjorts inom området genom åren. Det som saknas i dag är någon som samlar all den kunskap som finns spridd på olika universitet och högskolor och inom olika discipliner. Ett centrum som ska bevaka, registrera, sammanställa och vårda all kunskap om arbetsmiljö.

– Vi ser behovet av en sammanhållande aktör som kan underlätta kunskapsspridning till företag och medarbetare, skriver företrädarna för fack och arbetsgivare.

Men parterna vill inte ha en ny myndighet, utan en oberoende forskningsinstitution, till exempel Verket för innovationssystem (Vinnova) eller Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (Fas).

I sin nationella handlingsplan för arbetsmiljö talar också regeringen om behovet av att göra kunskapen tillgänglig för att fler ska bli medvetna om arbetsmiljöns betydelse för både arbetstagarnas hälsa och produktionen. Därför tror parterna att regeringen kommer att se positivt på förslaget.

Industriparterna föreslår att det nya centret finansieras genom omdisponering av outnyttjat bidrag till företagshälsan. Parterna vill också att regeringen samråder med dem om hur dessa medel bättre kan användas till förebyggande åtgärder i företagen.

Parterna som undertecknat brevet: Stål och metall arbetsgivareförbundet, Svemek, Gruvornas arbetsgivareförbund, Teknikföretagen, Skogsindustrierna, Livsmedelsföretagen, Industri- och kemigruppen, Teko, Trä- och möbelföretagen, Grafiska företagens förbund, Skogs- och lantarbetsgivareförbund, Byggämnesförbundet, IF Metall, Livs, GS facket, Unionen och Sveriges ingenjörer.