Sociala medier kan i längden bidra till ökad politisk jämlikhet bland ungdomar, visar ny enkätstudie vid Örebro universitet som omfattar 1 800 svenskar mellan 13 och 17 år.

– Vi ser att det inte är de resursstarka ungdomarna som ger sig in i den politiska debatten via sociala medier, säger Johan Östman, forskare i medie- och kommunikationsvetenskap. Ungdomar med utomeuropeisk bakgrund är faktiskt något mer benägna att bidra med eget material på internet.

Det kan handla om bloggar, Youtube, Facebook eller Twitter. Aktiviteter som går ut på att ungdomar själva bidrar med material och väcker engagemang som kan leda till att fler ungdomar uttrycker sig politiskt.

Men studien har inte underlag nog för att dra några större slutsatser om klasskillnader.

– Just i den här studien har vi inte tillräckliga uppgifter om inkomst och boende, men resultaten pekar på att sociala medier har en mer utjämnande effekt på politisk ojämlikhet än traditionella medier.

Johan Östman studerar tillsammans med en grupp forskare hur ungdomar och unga vuxna utvecklar politiska värderingar och samhällsengagemang. Han har i sin senaste studie undersökt vilken roll sociala medier spelar för politiskt engagemang.

Ungdomar som är aktiva på internet är ofta också politiskt engagerade, visar han studie. Det är det egna skapandet av till exempel film och bloggar som väcker ungdomars politiska intresse.

– Det är intressant att diskutera vad det är som gör de nya medierna så speciella, vad som gör att de väcker engagemang på ett sätt som de traditionella nyhetsmedierna inte klarar.

Samtidigt visar Johan Östmans forskning att sambandet mellan faktakunskap och politiskt deltagande som finns hos vuxna inte finns bland ungdomarna.

– Det kan bero på sättet vi mäter kunskap. Vi frågar till exempel vad EU-parlamentet gör eller vilka tidigare statsministrar Sverige har haft.

Det dåliga resultatet vad gäller faktisk kunskap kan hänga samman med att de ungdomar som är aktiva inte följer de traditionella nyhetsmedierna i någon större utsträckning. Å andra sidan är värdet av den sortens kunskap omdiskuterat.

– Vi ska fortsätta att följa ungdomarna under flera år och då kan vi se om detta förändras när de blir äldre, säger Johan Östman.