De industrianställda fick – för första gången sedan 1993 – sänkt reallön under förra året. Sammantaget handlar det om en minskad köpkraft med 0,4 procent.

Att det blev minus på lönekontot framgår av Medlingsinstitutets årsrapport för 2011. Den minskade reallönen bygger på en inflation på 3 procent och en löneökning på 2,6 procent.

– Siffrorna är lite osäkra. Och löneökningen kan komma att justeras upp lite, men troligen inte så att det blir några positiva tal, säger Bo Enegren, nationalekonom hos Medlingsinstitutet.

Löneökningstalet bygger på Konjunkturinstitutets bedömning av konjunkturlönestatistik, som är en snabbt framtagen siffra och som ofta justeras i efterhand.

Bo Enegren tycker det är viktigt att inte titta för mycket på ett enskilt år. Först pekar han på 2009 då reallönen steg med runt 4 procent, mycket till följd av sänkt ränta och nästan sjunkande priser.

– I år ser det dessutom ljust ut. Det blir reallöneökningar i storleksordningen 2 procent, säger Bo Enegren och hänvisar till Konjunkturinstitutets prognos.

En alldeles särskild effekt blir det för de industrianställda som får två lönerevisioner inom loppet av nio månader. Sista lönehöjningen i den förra avtalsrörelsen kom den 1 juni 2011 och hela höjningen för nästa avtalsperiod kommer på en gång den 1 februari. Bo Enegren säger att årsgenomsnittet för 2012 då ligger på 3,3 procent.

I sin rapport jämför Medlingsinstitutet den svenska löneutvecklingen med utvecklingen i andra länder och konstaterar att arbetskraftskostnaderna i näringslivet utvecklas som i EU, och att vinstandelen ligger på en normal nivå.

– Vår uppgift är att medverka till en väl fungerande lönebildning. Och nu kan vi konstatera att lönebildningen fungerade väl förra året, säger Claes Stråth, generaldirektör för Medlingsinstitutet.

Medlingsinstitutet mäter lönespridningen och kan visa att löneskillnaderna ökat de senaste 20 åren. Mest ökade de under slutet av 1990-talet. Det är framför allt höginkomsttagarna som dragit ifrån, medan skillnaderna mellan median- och låginkomsttagare legat på ungefär samma nivå. Den största spridningen finns mellan anställda i privat sektor.

Medlingsinstitutet visar att förra året i stort sett var konfliktfritt på arbetsmarknaden och att industrins lönemärke fick totalt gehör i de ingångna avtalen.

Under våren slöts omkring 110 avtal. Tio av förhandlingarna ledde till medling. I inget fall resulterade dessa tvister i någon strejk. Hälften av medlingarna rörde lönenivån och i samtliga fall fastställdes lönepåslagen på samma nivå som i de redan slutna industriavtalen.

Antalet strejkdagar var mycket få förra året: 254 som ska jämföras med 28 802 året innan.  Fyra av strejkdagarna stod två anställda på ett konditori för. De strejkade i två dagar var. Därutöver var fem SAC-anslutna lärare ute i en 50 dagar lång konflikt.

Vid sidan av det låga antalet konflikter tecknades förra året 10 000 avtal. Det var 5 700 hängavtal och 4 300 genom att en arbetsgivare gick med i en arbetsgivarorganisation.