Foto: Scanpix Källa: Afa Försäkringar

Antalet allvarliga arbetsolyckor har blivit allt färre de senaste tio åren. Men arbets­olyckor som är så svåra att de ändå orsakar medicinsk invaliditet minskar inte.

Afa Försäkring, det bolag som förvaltar kollektivavtalade försäkringar, sammanställer varje år en rapport om sjukfrånvaron och om antalet arbetsskador.

Årets siffror visar att risken för att drabbas av allvarliga arbets­olycksfall fortsätter neråt. Det är en svag men trendmässig minskning som pågått alltsedan 1997.

– Vi har en trend där vi går mot fler tjänstemän och där drabbas man inte lika ofta av allvarliga arbetsolycksfall. Men vi har fortfarande kvar en stor grupp som jobbar inom tung industri och där finns fortfarande risker för invalidiserande olycksfall, säger Cecilia Oldertz, analytiker på Afa.

– Så den främsta förklaringen är att det pågår en förändring av arbetslivet, även om det fortfarande finns kvar en stor grupp i utsatta yrken.

Och det är inga försumbara olyckor som redovisas i rapporten.

Varje år leder cirka 4 000 arbetsolycksfall till invaliditet. Det motsvarar 16 invalidiserande olycksfall varje arbetsdag.

Arbetsolycksfall ökar något hos kvinnor och minskar hos männen, varför det?

– Det är en utveckling vi kan se på tio femton års sikt och som troligen även den har sin förklaring i att arbetsmarknaden omstruktureras.

Olyckorna sker oftast vid maskiner. Fallolyckor är näst vanligast, men även om många av fallen sker från tak, stegar och ställningar är det fall på golv och mark som orsakar flest skador.

— Vintertid är det naturligtvis en hel del halkolyckor på snö och is. Men det märkliga är att det förekommer så många fall både inom och utomhus och att följderna kan bli så stora, att man bryter en arm eller får ganska allvarliga skador av till synes triviala händelser.

Hot, våld och rån ligger bakom drygt elva procent av alla allvarliga arbetsolyckor. Yrkesförare, mentalskötare, poliser, psykologer, socialsekreterare och kuratorer är yrkesgrupper som oftast drabbas av hot och våld.

Att även Afa redovisar en minskning av långa sjukskrivningar följer den allmänna utvecklingen, som i sin tur delvis beror på nya regler kring sjukförsäkringen.

— Våra siffror skiljer sig inte från Försäkringskassans statistik. Det vi har gjort är att försöka se på olika yrkesgrupper och där ser vi en minskning i alla yrkesgrupper men att städare och främst kvinnor inom tillverkningsindustrin fortfarande har högre frekvens av långa sjukskrivningar, säger Cecilia Oldertz.

Fakta

Medicinsk invaliditet
• ”Medicinsk invaliditet” är ett försäkringsmedicinskt mått på en bestående kroppslig funktionsnedsättning till följd av en arbetsskada.
• Majoriteten av alla arbetsolycksfall som medför medicinsk invaliditet ingår i gruppen medicinsk invaliditet 1 till 15 procent
• Till exempel motsvarar förlusten av ett helt pekfinger 7 procents medicinsk invaliditet, total hörselförlust på ett öra motsvarar 15 procents och synförlust på ett öga 14 procents medicinsk invaliditet.