40-årsåldern är en dyster tid för människor i västvärlden. Det raka beskedet levereras från två brittiska ekonomer.

Forskarna har funnit belägg för något som de kallar för en U-formad lyckokurva genom livet. Deras rapport baseras på enkätsvar från över en halv miljon européer och amerikaner. Personerna har fått svara på frågor om hur glada eller nöjda med livet de känner sig. Rensas deras svar från andra faktorer, som inkomstnivå och civilstånd, framträder ett tydligt åldersmönster.

De yngre känner sig mer nöjda med sina liv än personer som är närmare medelåldern. Europeiska män och kvinnor når botten vid 44 respektive 43 års ålder. Då känner sig de svarande allra minst nöjda med livet. Lyckonivån stiger sedan för personer i åldrarna däröver. Det märkliga mönstret består mellan olika generationer.

Författarna famlar efter en förklaring och erkänner öppet att de inte vet vad som ligger bakom den U-formade lyckokurvan. ”En möjlighet är att individer lär sig att anpassa sig efter sina färdigheter. Och att medelåldern blir en tid då de ouppnåeliga ambitionerna från ungdomen kuvas”, skriver de i sin avhandling.

Bakom forskningen står britterna David Blanchflower och Andrew Oswald. Den förstnämnde är något av en kändis i sitt hemland och sitter med i den kommitté som bestämmer den brittiska centralbankens styrränta. På senare år har han dock ägnat allt mer tid att utifrån ekonomiska och sociala faktorer försöka förklara skillnader i självupplevd lycka.

I sin allra senaste rapport finner han orsaken till att svenskarna är bland de lyckligaste folken i hela Europa. Studien visar ett samband mellan lycka och blodtrycksbesvär. I glada länder drabbas färre av högt blodtryck. Invånarna i Portugal och Tyskland är minst nöjda med sina liv – och har de högsta blodtryckstalen.