Forsmarks kraftgrupp har polisanmälts av Statens Kärnkraftsinspektion, SKI. Anmälan gäller att ledningen för kraftverket efter ett snabbstopp 25 juli 2006 väntade ett helt dygn med att kyla av reaktorhärden. Enligt SKI innebar detta ett brott mot inspektionens föreskrifter.

Det återstår att se hur den rättsliga prövningen slutar. Men enbart det faktum att anmälan lämnats in är allvarligt nog. Det visar att myndigheten och kraftverksledningen har olika uppfattning om den försiktighetsprincip som gäller för drift av kärnkraftverk.

I en intern rapport kritiseras samtidigt säkerhetstänkandet vid Forsmark. Händelsen i juli sägs i rapporten vara ”kulmen på en längre tids degradering av företagets säkerhetskultur”.

Märkvärdigt nog översänds inte denna interna rapport omedelbart till SKI. Det var närmast av en slump som myndigheten fick ta del av den.

Förfarandet är inte godtagbart. Om interna utredningar påtalar allvarliga brister i säkerhetsrutinerna måste de utan anmodan delges tillsynsmyndigheten. Det är inte kraftverksledningens ensak att bedöma vilka slutsatser som ska dras av påtalade brister.

Säkerheten beror ytterst på dem som jobbar i kärnkraftverken

Svenska kärnkraftverk lever upp till mycket höga säkerhetskrav. Det har visats i flera oberoende, internationella studier.

Men hur tekniskt goda säkerhetsarrangemangen än bedöms vara, så beror deras tillförlitlighet ytterst på hur de hanteras av de människor som sköter kärnkraftverken.

Smärre fel och normala driftstörningar ges inte sällan orimliga proportioner i medierapporteringen. För en tekniker kan det vara irriterande att inför oförstående journalister behöva förklara att det rör sig om bagatellartade händelser. Men det är likväl dennes skyldighet att göra det. Att hålla inne med fakta motverkar sitt syfte och uppmuntrar misstänksamhet.

Trots nedläggningen av Barsebäck förser kärnkraftverken oss med mer el än någonsin. Det beror dels på att effektuttaget i varje verk höjts, dels på att den årliga drifttiden förlängts. Om ökad elproduktion uppnås genom bättre teknik är allt gott och väl, men om höjningen köps till priset av eftersatt underhåll och service handlar det om oförsvarlig nonchalans.

I den interna Forsmarksrapporten sägs att produktionsmålet blivit allt viktigare och att tillräcklig uppmärksamhet därför inte ägnats åt att leta efter okända eller oförutsedda säkerhetsbrister.

Förbjud ekonomiska belöningar vid kärnkraftverk

Både anställda och ledning vid Forsmark har genom bonusprogram del i företagets vinst. Ekonomiska belöningar av detta slag borde vara förbjudna vid kärnkraftverk. De anställda ska inte ha privatekonomiska motiv att ta lätt på säkerhetskontrollen.

Vattenkraft och kärnkraft kommer att bli allt viktigare för vår energiförsörjning när vi ska minska vårt beroende av fossila bränslen. Inte minst på kärnkraftsområdet sker en snabb teknikutveckling. Förr eller senare måste dagens reaktorer ersättas med nya och bättre. Vi borde redan nu diskutera när och hur.

Händelser av det slag som inträffat vid Forsmark försvårar en nödvändig diskussion om förnyelsen av energipolitiken.

Kritiken mot Forsmarksledningen och SKI är kanske överdriven, men båda medger att det gått slentrian i säkerhetsarbetet. För att upprätthålla säkerheten krävs förvisso goda rutiner. Men när arbetet uppfattas som rutingöra är det fara å färde.