Den kallas världens starkaste kemikalielag – EU:s Reach. I juni nästa år börjar den gälla. Hårdare lagar i enskilda länder tillåts bara om det finns starka nationella skäl.

Det mesta i människors vardag är kemi. På marknaden finns säkert upp mot 100.000 kemikalier. En rapport från Europafacket visar att 88 procent av hudbesvären och 36 procent av andningsbesvären på arbetsplatserna är orsakade av kemiska ämnen. Hälften av astman och hudbesvären kan undvikas med Reach, enligt undersökningen. Men bara tio procent av lungsjukdomarna.

Vad innebär den nya kemikalielagen för arbetsmiljö och konsumenter i Sverige? Frågan förde LO-Tidningen till Kemikalieinspektionen i Sundbyberg och Reach-experten Jan Hammar.

– Reach är ett system för att öka säkerheten så att inte människor utsätts för ämnen som är direkt farliga för hälsa och miljö. Det konkreta är att det blir bättre varningsmärkning och säkerhetsdatablad samt en ökad möjlighet att förbjuda särskilt farliga ämnen, säger han.

Lång väg kvar
Reach är unik i sitt slag i världen och kan därför utnämnas till den starkaste kemikalielagen. Den är en direktverkande förordning som ska harmonisera hanteringen av kemikalier i alla 27 EU-länderna. Företagen har drygt tre år på sig att registrera de ämnen som förekommer i störst volymer och de som är särskilt farliga. Först år 2018 beräknas Reach vara fullt genomförd.

Cirka 30.000 ämnen ska då vara registrerade och riskbedömda. För en tredjedel ska en detaljerad säkerhetsrapport finnas. Kärnan i Reach är att bevisbördan har svängts. Företagen, inte myndigheter, måste bevisa att ämnen de tillverkar eller importerar till EU är ofarliga för hälsa och miljö.

Det är de allra farligaste ämnen och de som tillverkas i stora volymer som främst kommer att sättas under lupp med Reach.
Samtidigt blir det svårare att hitta farliga ämnen om de tillverkas i små volymer. Sverige har kritiserat att testkraven för de 20.000 ämnen som det tillverkas mellan ett och tio ton av är för svaga.

– Det är helt klart så. Samtidigt står dessa ämnen för mindre än en procent av volymen, säger Jan Hammar.

För de cirka 200 nya ämnen som varje år kommer in på marknaden försämras granskningen i viss mån, jämfört med idag.

Även gamla gifter granskas
Men oavsett om den nya kemikalielagen betraktas som stark eller för svag så är dagens regler som helhet knappast bättre. Reach behandlar gamla och nya ämnen lika – vilket innebär att kemikalier som funnits i Sverige och EU sedan före 1981 nu kan bli granskade för första gången.

40 procent av kemikalierna på EU:s marknad kan vara farliga, men mindre än fem procent har testats, enligt Kemikalieinspektionen.

– Just detta vill miljörörelsen åt. Alla de ämnen som funnits på marknaden i över 40 år och som kan ha gett negativa effekter i alla år har hittills inte bedömts alls, säger Anne-Sofie Andersson, kemist och kanslichef på miljörörelsens internationella kemikaliesekretariat i Göteborg.

Hon är också positiv till den kandidatlista som ska tas fram av den nya centrala EU-myndigheten i Helsingfors. På den listan ska de mest skadliga ämnena lyftas fram, sådana som företagen måste söka tillstånd för att tillverka.

– Förhoppningen är att industrin då inser att det är bättre att hitta mindre farliga alternativ än att riskera att inte få tillstånd, säger Anne-Sofie Andersson.

Kravet på att byta ut farliga ämnen mot mindre farliga är dock alldeles för lågt satt, anser Ann-Sofie Andersson.

– Det är inte självklart att ett kemiföretag som själv tillverkar ett ämne, och tjänar pengar på det, letar efter alternativ.

Kan kräva mer
Allmänt tycker hon att informationskraven är för låga, men konstaterar att de ändå blir starkare än i dag. För de kemikalier som tillverkas i lägre volymer kommer det att krävas enbart grundläggande information, som till exempel kokpunkter, ingenting om giftighet.

Enskilda EU-länder kan precis som förut föreslå förbud för farliga ämnen. Jan Hammar tar fram exemplet med perfluoroktansulfonat (PFOS) som Sverige och Storbritannien drivit.

Ämnet är mer svårnedbrytbart än gifter som DDT och PCB, men finns kvar inom verkstads- och elektronikindustrin samt i textilier för att impregnera kläder.

– PFOS är på väg att förbjudas. Den här typen av krav kommer länderna att kunna ställa även när Reach börjar gälla, säger Jan Hammar.

Kemiindustrin har under hela Reachprocessen bedrivit en av de hårdaste lobbykampanjerna i EU:s historia, som delvis varit framgångsrik. Kostnaden för företagen med den nya lagen har beräknats till mellan 20 och 50 miljarder kronor. Vinsten i form av lägre sjukvårdskostnader kan uppgå till minst 500 miljarder kronor, enligt kommissionens beräkningar.

FAKTA: Reach
Reach (Registration, evaluation, authorisation and restrictions of chemicals) är en förordning som innebär registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemiska ämnen inom EU. Undantagna är kosmetika, bekämpningsmedel, läkemedel – som färdiga produkter. Råvaruämnena omfattas emellertid. All tillverkning av kemiska ämnen ingår, något som inte gäller i dag.

Tillverkare eller importör måste:
• testa och bedöma om ett kemiskt ämne är farligt, bevisa att det inte är farligt för människor och för miljön.

• registrera kemikalier som det tillverkas eller importeras mer än ett ton av per år till EU.

• i registreringen uppge ämnets egenskaper, användningsområde, hur det ska hanteras säkert samt komma med förslag till märkning.

• skriva en säkerhetsrapport med riskbedömning för alla kemiska ämnen som det hanteras mer än tio ton av per år – och se till att den som använder kemikalien får tillgång till denna information.

• börja med att rapportera kemikalier som det tillverkas mer än 1.000 ton av per år samt kemikalier som innehåller ämnen som är cancerogena eller kan påverka arvsmassan eller störa fortplantningen eller lagras som gift i kroppar eller miljön – och bli klar med dessa ämnen inom tre år.

• …och sedan registrera resten av äm
nena till år 2018.

Företag som vill använda kemiskt ämne måste:
• begära tillstånd av EU:s kemikaliemyndighet i Helsingfors för att använda ämnet om det är cancerframkallande, påverkar arvsmassan eller fortplantningen eller innehåller gifter som samlas och blir kvar länge i organismer. Tillstånd kan fås för viss användning om nyttan med ämnet bedöms som större än risken.

Du som jobbar med kemikalier kan:
• se till att ditt företag uppdaterar listorna över kemiska produkter som används och att alla säkerhetsblad finns samlade.

• föreslå att särskilt farliga produkter, de som kommer att behöva specialtillstånd, ifrågasätts och byts ut om det finns alternativ.

Läs också: mer om vad Reach är och innebär på Kemikalieinspektionens hemsida
Läs också: mer om vad Reach är och innebär på Internationella kemikaliesekretariatets hemsida