Kvinnor drabbas särskilt hårt av förändringarna i a-kassan, hävdar TCO, som överväger att stämma regeringen inför EU:s domstol.

– Jag utgår från att regeringen förändrar förslaget om a-kassan, säger TCO:s ordförande Sture Nordh.

Framför allt handlar det om arbetsvillkoret. Tidigare krävdes minst 70 timmars arbete i måna-den för att få rätt till a-kassa. Regeringen vill nu höja det till 80 timmar.

– Det blir diskriminerande mot kvinnor, säger Sture Nordh.

Kvinnor jobbar mindre än män. Enligt Statistiska centralbyrån jobbar 5,1 procent av kvinnorna mindre än 80 timmar i månaden. För män är motsvarande siffra 2,7 procent. Kvinnor är dessutom oftare hemma med barn och har högre sjukfrånvaro. Kvinnor och män måste behandlas lika i fråga om social trygghet har EU:s domstol slagit fast.

Det tar TCO fasta på. Organisationen hänvisar till ett liknande fall från 1994. Efter en EU-dom underkändes ett nederländskt villkor om att invaliditetsersättning ska grunda sig på inkomsten året innan. Eftersom kvinnor inte jobbar i lika stor utsträckning som män ansågs regeln diskriminerande.

Det finns två möjligheter för tjänstemannafacket att gå vidare. Det ena är att anmäla regeringen till EU-kommissionen då de nya a-kassereglerna träder i kraft. Det andra är att vänta på att en enskild person går till domstol och sedan bistå den personen i de rättsliga förhandlingarna.

– Vi kommer att befinna oss i ett läge där det råder en juridisk osäkerhet kring a-kassan och om regeringens förändringar strider mot lagen. Det skapar en stor osäkerhet.