Tycker du att de politiska partierna har blivit allt mer lika varandra? I synen på sjukförsäkringen är skillnaderna stora, och de har ökat sedan förra valet.

I förra veckan presenterade den borgerliga alliansen sitt valmanifest. I fråga om sjukförsäkringen var nyheten, som massmedierna såg det, att ersättningsnivån blir kvar på 80 procent av den tidigare inkomsten. Moderaterna, som vill sänka sjukpenningen till 70 procent, hade fått backa. Men 70-procentig ersättning, som skulle inträda först efter ett halvårs sjukskrivning, hade bara varit en mindre del av alliansens politik för de sjuka. De flesta förändringarna kvarstår i det gemensamma manifestet.

För det första ska sjukpenningen inte bygga på den aktuella inkomsten, utan på inkomsten tolv månader bakåt i tiden. Har du inte haft inkomst i tolv månader ska sjukpenningen i stället grundas på 95 procent av din förväntade årsinkomst. Det här betyder ett par procentenheter lägre ersättning vid sjukdom för de flesta. För dem som har tillfälliga jobb varvade med arbetslöshet eller studier blir tappet större.

Full skatt
För det andra vill alliansen att bara inkomster upp till 7,5 basbelopp per år (24.800 kronor i månaden) ska ge rätt till sjukpenning. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet höjde det taket till 33.000 kronor i månaden den 1 juli i år. För det tredje riktar sig den borgerliga skattesänkningen – ”jobbavdraget” – bara till dem som har förvärvsinkomster. Sjukpenning och andra bidragsinkomster ska beskattas fullt ut. Samtidigt som du blir sjuk, och får leva på sjukpenning i stället för lön, får du alltså höjd skatt.

Sammantaget gör detta att den som blir sjuk inte får behålla 80 procent av sin tidigare nettoinkomst, utan omkring 74 procent. För den som har hög lön kan ersättningsnivån bli betydligt lägre än så (såvida inte en kollektivavtalad sjukförsäkring täcker inkomstförlusten ovanför taket).

Den här effekten är mycket avsiktlig. Grundfelet i den svenska ekonomin, som moderaterna ser det, är att arbete inte lönar sig, särskilt inte för låg- och medelinkomsttagare. När de går från sjukskrivning till arbete ökar deras inkomst efter skatt alltför lite.
Sänkt sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning, som är det nya namnet på förtidspension, är därför inte främst en besparing i sjukförsäkringen. Det är framför allt ett instrument för att göra arbete mer lönsamt, och därmed öka arbetsutbudet. ”Ekonomiska incitament och ökad självrisk” är ”avgörande faktorer för att få fler i arbete och färre som slås ut i långtidssjukskrivning och förtidspension”, enligt moderaternas reservationer i riksdagens socialförsäkringsutskott.

Växande glapp
Det synsättet delas numera av övriga borgerliga partier. De ser också fusk och överutnyttjande av försäkringen som viktiga orsaker bakom de många sjukskrivningarna. Hårdare kontroll utlovas, och arbetsgivarna ska få rätt att begära sjukintyg från första dagen. Därmed har avståndet ökat till socialdemokraterna och vänsterpartiet, som står fast vid att människor vill arbeta även om ersättningen vid sjukdom är generös. De ser andra orsaker till ohälsan i arbetslivet: ökade krav i arbetslivet, en äldre arbetskraft och brister i rehabilitering och sjukvård.

Miljöpartiet är det enda parti som på sikt vill att ersättningen vid sjukdom ska bestå av ett grundbelopp, lika för alla. Men i praktiken har partiet accepterat principen att försäkringen ersätter den tidigare inkomsten.

FAKTA: Så läser du översikten
Så här tycker partierna om sjukförsäkringen (där förtidspensionerna ingår) och arbetsskadeförsäkringen. Översikten bygger på den politik partierna faktiskt har fört i riksdagen den gångna mandatperioden, i motioner och i reservationer i riksdagens socialförsäkringsutskott. I underlaget ingår också alliansens valmanifest och folkpartiets rapport Rädda sjukförsäkringen från 2005.

  Ersättningens storlek Karensdag Villkor för ersättningen Arbetsgivarens ansvar Förtidspension Arbetsskador Allmänt om socialförsäkring
Socialdemokraterna Som i dag, det vill säga 80 procent av inkomsten upp till 33.000 kronor per månad. En karensdag. Som i dag. Som i dag, det vill säga arbetsgivaren står för 15 procent av sjukpenningen vid sjukskrivning på heltid. Som i dag, det vill säga 64 procent av den inkomst (upp till 24.800 kronor per månad) som man skulle ha haft om man hade arbetat. Som i dag. Som i dag.
Vänsterpartiet Som i dag. Ingen karensdag. Som i dag. Som i dag. Höj inkomsttaket till  tio basbelopp (33.000 kronor i månaden) även i sjuk- och aktivitetsersättningen. Elöverkänslighet ska kunna betraktas som arbetsskada. Undersök varför mäns och kvinnors arbetsskador behandlas olika. Som i dag.
Miljöpartiet Som i dag. En karensdag. Som i dag. Som i dag. Låt personer med sjuk- och aktivitetsersättning studera på heltid utan att ersättningen påverkas. Elöverkänslighet ska kunna betraktas som arbetsskada. Socialförsäkringen ska ge grundtrygghet, inte täcka
inkomstbortfall.
Moderaterna Nej till höjt tak. Beräkna sjukpenningen på inkomsten tolv månader bakåt i tiden. Två karensdagar. Ge arbetsgivarna lagstadgad rätt att kräva sjukintyg från första sjukdagen. Sjukintyg ska granskas av försäkringsläkare. Stramare regler för sjukskrivning.  Efter 28:e sjukdagen ska du lämna skriftlig försäkran om nedsatt arbtetsförmåga. Ta bort medfinansieringen. Ingen sjuklön om du är sjuk efter en skönhetsoperation. Sänk ersättningen från 64 till 60 procent av antagandeinkomsten. Endast 80 procent av ersättningen blir pensionsgrundande. Inför ett tak för förtidspensionärers ersättning från avtalsförsäkringar. Privatisera arbetsskadeförsäkringen. Varje arbetsgivare ska själv teckna försäkring för arbetsolyckor och betala premie beroende på sin olycksrisk. Mer incitament för arbete. Hårdare tag mot fusk, särskild minister för fuskbekämpning efter brittisk förebild. Sjukpenning till trafikskadade ska betalas av trafikförsäkringen. Tillsätt parlamentarisk utredning om socialförsäkringarna, som bör bli fristående från statsbudgeten.
Folkpartiet Samma som moderaterna. En karensdag. Ge arbetsgivarna lagstadgad rätt att kräva sjukintyg från första sjukdagen. Obligatoriskt sjukintyg från fjärde dagen. Stramare regler för sjukskrivning. Ta bort medfinansieringen. Endast 80 procent
av ersättningen blir pensionsgrundande.
Som i dag. Samma som moderaterna.
Kristdemokraterna Samma som moderaterna. Två karensdagar, dock högst tio sammanlagt per år. Ge arbetsgivarna lagstadgad rätt att kräva sjukintyg från första sjukdagen. Stramare regler för sjukskrivning. Ta bort medfinansieringen. Halvera sjuklöneperioden för små företag från 14 till 7 dagar. Samma som folkpartiet. Låt arbetsmarknadens parter ta över arbetsskadeförsäkringen. Premien baseras på skaderisken i branschen. Samma som moderaterna.
Centerpartiet Samma som moderaterna. En karensdag. Samma som kristdemokraterna. Ta bort medfinansieringen. Samma som folkpartiet. Elöverkänslighet ska kunna betraktas som arbetsskada. Samma som moderaterna. Vill dessutom slå ihop sjuk, arbetsskade- och arbetslöshetsförsäkringarna till en arbetslivsförsäkring.

Läs också: Mitten spelar högerrytter
Läs också: De arbetslösas villkor är valets stora stridsfråga