Den personliga integriteten i arbetslivet är i stort sett oreglerad. Samtidigt har riskerna för övertramp ökat i och med den snabba teknikutvecklingen. Regeringen låter utreda hela frågan.

En kommande utredning ska bland annat se över användandet av hälso- och drogtester, kontroll av privat e-post och surfande, ge förslag på lagstiftning för när arbetsgivare ska få se arbetssökandes utdrag ur belastningsregistret samt ta ställning till om villkoren för kameraövervakning och telefonavlyssning i arbetslivet behöver regleras.

Tidigare utredningar har handlat om hur uppgifter om arbetstagare och arbetssökande ska behandlas, nu kommer frågan om när arbetsgivaren har rätt att ta reda på saker in i bilden. Hälso- och drogtester har utretts förr och utredaren ska ta avstamp i de lagförslag som redan finns. 

– Jag konstaterar att arbetsgivares möjligheter att kontrollera anställda har fortsatt att öka i takt med informationsteknologins utveckling, vilket har lett till att den anställdes rätt till en personlig sfär allt mer snävats in. Var gränsen ska gå kan vi ha olika uppfattningar om. Min ambition är att utredningen jämte en bred debatt ska bringa klarhet kring de här frågorna, skriver arbetslivsminister Hans Karlsson i ett pressmeddelande.