/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2006/persson.jpg
Här börjar valrörelsen. Göran Persson möter en väljare efter sitt traditionella sommartal i Björkviks Folkets Park den 7 augusti. Foto: Yvonne Åhsell.

En utvecklad svensk modell, gärna i ett grönt folkhem – det är socialdemokraternas huvudnummer i valrörelsen. Konkret innebär den gröna modellutvecklingen att taket i arbetslöshetsförsäkringen höjs kraftigt och det blir nej till skattesänkningar på bensin och olja.

Till de tydligaste inslagen hör också ett tvärt nej till skattesubventionerade tjänster. Lösningen är att likna vid en Döbelnsmedicin, enligt socialdemokraternas partiledare, tillika statsminister, Göran Persson.

– ”Tokförslagen” leder till låglönekonkurrens och signalerar dåligt självförtroende. Jag tror i stället på vår förmåga att hävda oss i den yppersta eliten, i den hårdaste konkurrensen. Forskning och utveckling är tillsammans med utbildning våra byggstenar. Det ger oss också fortsatt ett näringsliv som orkar bära höga löner, inte låga, säger han.

Socialdemokraterna väljer därför att gå till val med starkt stöd för höjda lägstalöner, inte lägre ingångslöner och ett ”race to the bottom”. Den svenska modell som statsministern talar sig varm för vilar på två ben: Det ena är den solidariskt finansierade välfärden som styrs av människors behov och inte av deras plånböcker. Det andra, mer traditionellt förknippat med den svenska modellen, är starka fackföreningar och arbetsgivare som tar ett stort ansvar för utvecklingen på arbetsmarknaden med löner, villkor och arbetstider.

– Vår arbetsmarknadsmodell är effektiv och ett flexibelt system på ett sätt som få förstått. Och den levererar konkurrenskraftig produktion av både varor och tjänster. Nu ökar dessutom sysselsättningen och arbetslösheten pressas tillbaka. Sveriges utveckling är mycket stark, säger han och ser påtagligt nöjd ut.

Detaljer gör modellen
Att den svenska modellen hamnar i förgrunden råder det ingen tvekan om när valrörelsen nu accelererar kraftigt med valdagen en månad bort.

– Det är en kärnfråga där vi ämnar utmana borgerligheten i varje givet ögonblick. Det handlar inte om att försvara en modell – det handlar om att utveckla den. Och de två fundamenten hänger intimt ihop, fortsätter Göran Persson.

Varje detalj i den svenska modellen är, i statsministerns värld, förknippad med helheten och därför accepterar varken han eller socialdemokraterna angrepp på enskildheter som ersättningsnivåer, egenavgifter, karenstider, inträdesvillkor för att omfattas av försäkringar eller liknande.

– Varje försämring av en detalj påverkar helheten och är därför ett försåtligt sätt att underminera hela systemet. Omvänt gäller att varje förbättring av en detalj förstärker helheten. Vi vill höja ersättningar, inte sänka. Vår strävan är en arbetslöshetsförsäkring som ger många fler 80-procentig ersättning vid arbetslöshet och taket i försäkringen måste därför höjas, säger han.

Till den socialdemokratiska bilden av en framgångsrik modell hör också arbetsmarknadspolitiken och därmed Ams. Det handlar om fortsatta möjligheter att rusta människor för nya arbetsuppgifter vid allt snabbare och oftare förekommande teknikskiften i arbetslivet.

Känslig kritik
Kritiken av Ams och arbetsmarknadspolitiken får honom att skärpa tonläget och den till en början tillbakalutade hållningen i statsministersoffan rätas upp. Han lutar sig lite framåt och ordvalet skärps.

– Denna slentrianmässiga skällning på Ams är dum och i grunden okunnig. Vår aktiva arbetsmarknadspolitik har under decennier utvecklats och inneburit en ny chans eller flera nya chanser för hundratusentals människor. Om inte Ams funnits i dag hade vi omedelbart uppfunnit det. Så viktigt är det, säger han.

Irritationen över det han upplever som orättfärdig och illa genomtänkt kritik av Ams gäller i minst lika hög grad det han kallar jakten på förtidspensionärer eller långtidssjukskrivna.

– Det är hemskt att höra en del av våra meningsmotståndare slentrianmässigt beskriva förtidspensionärer som fuskare eller arbets-ovilliga älgjägare. I själva verket är det oftast tvärtom. Det är människor som arbetat hela sitt liv och som inget hellre vill än att arbeta. Men de har tvingats ge upp eftersom kroppen säger ifrån.

En förtidspension som ger rimlig levnadsstandard är därför, enligt Göran Persson, ett viktigt inslag i socialdemokraternas vision av framtiden. Ekonomin har under valåret uppvisat allt starkare siffror – det har gjort det lättare att utlova förbättringar för förtidspensionärerna. Det underlättar också de utlovade höjningarna av a-kassans övre gräns, förbättrad tandvård och en del andra inslag som ingår i valmanifestet.

– Att gå i opposition mot borgerlighetens planer på nedskärningar av en rad viktiga ersättningssystem känns bra, medger han. Jag ser fram emot diskussionerna kring egenavgifter, sänkta ersättningar, lägre pensioner och annat som den borgerliga alliansen valt som sin strategi inför valet.

Gröna frågor lyfts
Men väljarnas gunst ska socialdemokraterna också vinna med visioner om ett grönare och ekologiskt uthålligt samhälle där energiomställning och fördelningspolitik ska gå hand i hand.

– Tiden är mogen, säger han. Det gäller inte minst i mitt eget parti där det tidigare funnits en rädsla eller avoghet mot de gröna frågorna. De har uppfattats som tillväxtfientliga och artfrämmande för en kultur som i allt väsentligt formats av industrisamhället.
Oljepriset stadiga klättring har också betytt en del för den ökade medvetenhet om att det svarta guldet är en ändlig resurs. Lägg till de allt mer omskrivna och omdebatterade klimatförändringar och riskerna med utsläpp och en ny jordmån för omläggning av politiken har skapats.

– Översvämningar i Arvika, New Orleans och Prag eller stormen Gudrun har oavsett om de är utslag av klimatförändringar
eller ej ändrat förutsättningarna för det gröna folkhemmet, säger han.

Nu finns, enligt statsministern, inte längre misstron kvar mot trädkramare eller entusiaster som talar om alternativa energikällor. Rädslan för alternativen är borta.

– Fler ser tvärtom att det är en chans till både utveckling, jobb och exportinkomster samtidigt som det är varsamt mot jordens resurser. Är det någonting jag är rädd för så är det gammal teknik som ställt till med så mycket problem. Framtidens lösningar ligger i det nya, säger Göran Persson.

Fria handen behöver hjälp
En styrning av utvecklingen mot det förnybara och ekologiskt hållbara är, i hans gröna vision, också en politisk uppgift som på ett avgörande sätt stärker människors tilltro till politikens möjligheter.

– Det går inte att lita till marknaden för att förändra samhället, slår han fast.

Ansvaret mot kommande generationer är, enligt socialdemokraternas partiordförande, dessutom ett utslag av sund fördelningspolitik i meningen att inte råna planeten på allt utan att ge något tillbaka.

– Vi har ett ansvar för kommande generationer. Vi kan inte ödelägga jorden under vår livstid. Det är direkt omoraliskt att inte fundera över insatser som gör morgondagens värld värd att leva i.

FAKTA: Hans Göran Persson.
Född: 20 januari 1949.
Bor: Sagerska palatset, Harpsund och inom kort i Torp vid sjön Båven.
Familj: Gift med Anitra Steen, två barn från sitt första äktenskap.
Karriär: Född och uppvuxen i Vingåker, student 1969, ombudsman i SSU 1971, ordförande i skolstyrelsen i Katrineholm 1977–1979, riksdagsman 1979, kommunalråd i Katrineholm 1985–1989, skolminister 1989, åter riksdagsman 1991, talesman i ekonomiska frågor 1991-1994, finansminister 1994 samt partiledare och statsminister från 1996.
Fritidsintresse: Uttalat konstintresse och idrottsintresse.
Dold talang: En god imitatör, gärna äldre politiker.

5 snabba s-svar om arbetsrätten:

  • Behövs en proportionalitetsregel i konflikt-rätten? Nej.
  • Ska sympatiåtgärder förbjudas? Nej.
  • Ska medlares befogenheter att skjuta upp varslade stridsåtgärder öka? Nej.
  •  Ska det finnas särskilda ungdomsavtal med lägre löner och sämre anställningsskydd än för andra grupper? Nej.
  • Ska arbetsgivare lockas att anställa eller behålla äldre arbetskraft till lägre sociala kostnader? Nej, möjligen efter pensionsåldern. 

Läs också: Maria snookar rätt på 40.000 jobb
Läs också: Göran vill se mer skräddarsytt
Läs också: Lars karriär tog fart längs spåren
Läs också: Maud stuffar sig till framgång
Läs också: Låga löner Lars jobblösning
Läs också: Fredrik förstår finessen med den svenska modellen