REPLIK. Först vill vi betona att vi välkomnar att Samhalls ledning nu också sett att de, som vår förra arbetsmarknadsminister uttryckte det, ”anekdotiska berättelserna” om till exempel brister i arbetsmiljö och anpassningar, faktiskt har ett mönster! 

Vi vill dock lyfta in annan aspekt där de anekdotiska berättelsernas mönster ännu inte verkar ha trätt fram fullt ut, nämligen mönstret om ojämlika ekonomiska villkor och priskonkurrens.

Vi har i olika sammanhang försökt lyfta fram det faktum att Samhalls merkostnadsersättning innebär cirka 32 000 kronor per heltidsanställd i stöd till att skapa utvecklande och anpassade arbetsuppgifter.

Ett genomsnittligt lönebidrag med samma krav på arbetsgivaren om utvecklande och anpassade arbetsuppgifter innebär ett stöd för detta på 18 500 kronor i månaden.

Självklart innebär det skillnader i möjlig prissättning när ett annat företag ska lägga anbud på samma lokalvård eller grönyteskötsel som Samhall.

Anpassade anställningar

Vi arbetsintegrerande sociala företag, ASF, finns ju precis som Samhall till just för att skapa anpassade anställningar för personer som av olika skäl har svårt att hitta, få och behålla ett arbete.

Nästan alla anställda hos våra medlemsföretag har olika typer av lönebidrag och gör vi överskott så återinvesteras det i att utveckla verksamheten och anställa fler. 

Jag har vid flera tillfällen haft diskussioner med matvaruaffärer om att de väljer att köpa sin lokalvård och andra kringtjänster av Samhall till priser de vet är långt under marknadspris.

På skämt har jag ibland sagt: Hur skulle det kännas om Samhall öppnade matbutiker och började sälja mat mycket billigare än ni anser er kunna göra?

Reaktionen har då ofta blivit ett litet skratt och en kommentar om att: ”Det går ju inte, så kan dom ju inte göra, det skulle ju bli ramaskri!”. 

Driva matbutik skaver

Vad är det som gör att tanken på att Samhall skulle driva matbutiker skaver mer än att Samhall säljer städning, legojobb, transporttjänster mm?

Den frågan måste arbetsmarknadens parter ta på allvar och diskutera. 

Vi från Skoopis sida ser att det skulle behövas ett helt nytt system för att också de cirka 35 000 med funktionshinder som i dag är långtidsarbetslösa ska kunna få en chans till anpassade och utvecklande arbetsuppgifter.

Det skulle behöva vara ett system där de ekonomiska stöden för att skapa anpassade och utvecklande arbetsuppgifter är förutsägbara, följer individen och är samma för alla arbetsgivare, inkl Samhall.

Samhall kan fundera

Det skulle vare ett stort steg mot en inkluderande arbetsmarknad där alla arbetsgivare jämbördigt har möjlighet att vara engagerade i att skapa anpassade anställningar för de här grupperna.

Samtidigt skulle det också vara ett stort steg mot att undvika den osunda konkurrens dagens system ger utrymme för. 

I avvaktan på att den frågan utreds kan vi ju fortsätta fundera över om Samhall borde börja driva matbutiker för att minska den oligopolliknande situationen vi sägs ha på den marknaden!