Det var fel av Transport att utesluta SD-politikern Mats Fredlund på grund av hans politiska engagemang slog hovrätten fast den 8 december.

Nu överklagar Transport domen till Högsta domstolen.

– Transport överklagar till Högsta domstolen eftersom målet handlar om vår förenings självbestämmande. Det är oerhört viktigt för oss och hela fackföreningsrörelsen i stort, säger Lars Mikaelsson, förbundssekreterare i Transport i ett pressmeddelande.

SD-politiker i Kiruna

Det var 2018 som Mats Fredlund valdes in i kommunfullmäktige i Kiruna för Sverigedemokraterna.

Han fick då inte längre vara medlem i Transport.

Facket ansåg att det politiska uppdraget gick emot förbundets värderingar.

Fallet gick vidare först till tingsrätten, där Mats Fredlund vann i mars 2021. Och för två veckor sedan gjorde alltså även hovrätten samma bedömning. 

Transport: Inskränker fackets självbestämmande

Transport anser dock att domstolarnas beslut inskränker fackföreningars rätt till självbestämmande, och väljer därför att överklaga domen till Högsta domstolen.

– Om hovrättens dom vinner laga kraft kränks våra medlemmars föreningsfrihet och vi anser att domen måste överprövas i högre instans, säger Lars Mikaelsson.

Det är inte säkert att Högsta domstolen kommer att pröva fallet. Domstolen tar inte upp alla fall som överklagas dit, utan måste först bevilja prövningstillstånd.

Transport anser att detta fall inte bara är principiellt viktigt utan påpekar också att Högsta domstolen inte prövat fall om facklig uteslutning sedan 1940-talet och att hovrätten inte tagit tillräcklig hänsyn till avgöranden på temat i Europadomstolen.