Regeringens budget innehöll flera nödvändiga satsningar på rättsväsendet, inte minst medel för fortsatt uppvärdering av polisyrket.

Den nya regeringen har också aviserat att det tidigare målet om 10 000 fler polisanställda till 2024 ligger fast samt att poliskåren därefter ska fortsätta växa för att på sikt vara i paritet med det europeiska genomsnittet.

Det innebär en tillväxt med ytterligare drygt 7 000 poliser efter 2024 för att nå det europeiska genomsnittet på cirka 320 poliser per 100 000 invånare. 

Högre krav på polisen

Samhällsutvecklingen har inneburit att det ställs allt högre krav på polisen.

För att hantera ett alltmer komplext uppdrag råder det ingen tvekan om att Sverige behöver fler poliser.  

Men det går samtidigt inte att bara stirra sig blind på numerären. Vi måste också säkra så att vi får rätt poliser med rätt kompetens.

Kompetent poliskår

Sverige har i dag en av världens mest kompetenta poliskårer som åtnjuter ett högt förtroende hos allmänheten.

Polistillväxten får inte ske genom sänkta krav på de som ska bli poliser eller att den sker i en sådan takt att den äventyrar möjligheterna till nödvändig kompetensutveckling till de som redan är i yrket.

Tyvärr uppgav varannan polis (53 procent) att de inte fullt ut får den fortutbildning som krävs för att hantera arbetsuppgifterna på säkrast möjliga sätt i en medlemsundersökning 2021.

Den nya regeringen har talat om ett paradigmskifte för att ta itu med brottsligheten, men det behöver också ske ett paradigmskifte i synen på polisiärt arbetet och polisiär kompetens. 

Poliskår i världsklass

För att vi ska fortsätta ha poliskår i världsklass behöver regeringen säkerställa att:

  • Den polisiära kompetensen värnas och utvecklas. Polisutbildningen behöver vara sammanhållen samt förlängas och leda till en akademisk yrkesexamen för att poliser.
  • Den polisära metodforskningen måste stärkas. Polisarbetet ska vila på forskning och evidens, därför behöver den polisnära metodforskningen stärkas. Bara så klarar vi dagens och framtidens utmaningar. 
  • Fortsatt polistillväxt i hanterbar takt. Poliskåren behöver fortsätta att växa efter 2024. Men polistillväxten behöver ske i en takt som gör att kompetenstillskottet inte slarvas bort och så att nödvändig kunskapsöverföring kan ske från erfarna till nya poliser. 
  • Polismyndigheten ges i uppdrag att se över sin resursanvändning. Tillväxtsatsningarna har tagit fokus från hurresurserna används. Motsvarande 1 900 polisiära årsarbetskrafter skulle kunna frigöras om poliser slapp administration där det inte behövs polisiär kompetens. En verksamhetsanalys skulle avslöja fler områden där kompetenser inte används optimalt. 

Om regeringen menar allvar med att bekämpa brottsligheten behöver den polisiära kompetensen tas bättre tillvara och polisers kompetens värderas högre. 

Att säkerställa att vi har rätt poliser med rätt kompetenser och att polismyndighet använder sina resurser på bästa sätt är avgörande för att komma till rätta med dagens brottsutveckling. Det är en viktig pusselbit för att göra Sverige tryggare.