Samhället har en nyckelroll i att förebygga mäns våld mot kvinnor. Sedan den socialdemokratiska regeringen fick ta över regeringsmakten har den gjort stora insatser på området.

Lagstiftningen har skärpts. Nu inleds arbetet med ett nationellt våldsförebyggande program med fokus på insatser för metodutveckling, uppföljning, kunskapsspridning och förstärkt myndighetssamverkan.

Det handlar om att ta fram och sprida evidensbaserade metoder, tillsammans med åtgärder för att implementera ny lagstiftning om återfallsförebyggande arbete.

Programmet ska ta sikte på såväl tidigt förebyggande arbete som på insatser för att förhindra att våld upprepas och att stärka det återfallsförebyggande arbetet.

S har skärpt straffen

En nationell strategi har tidigare tagits fram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det är ett arbete som fortsätter till dess att varje kvinna är trygg.

Mäns våld mot kvinnor omfattar fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, materiellt och sexuellt våld och är så utbrett att det klassas som ett strukturellt samhälls- och folkhälsoproblem.

Våld mot kvinnor är en kränkning av den kroppsliga integriteten och kvinnors grundläggande friheter och rättigheter, och är självklart en brottslig handling.

Ett flertal åtgärder har drivits fram av Socialdemokraterna de senaste åren, så som skärpta straff, kvinnofridslagstiftningen och samtyckeslagstiftningen.

Förra sommaren infördes lagen om barnfridsbrott, vilket innebär att det är straffbart att låta barn bli vittne till våld mot närstående. Detta är en av de viktigaste åtgärderna som regeringen genomfört när det gäller mäns våld mot kvinnor.

Vidare har högre skadestånd till brottsoffer och ökade möjligheter att utmäta tillgångar hos gärningsmännen införts.

Barns rätt till skydd

Det krävs fortsatta insatser för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I framtiden behöver gärningsmännen straffas hårdare, kvinnors ekonomiska rättigheter tillvaratas bättre, kontaktförbud användas mer frekvent och överträdelser bestraffas.

Barns rätt till skydd ska stärkas när det gäller umgänge med en förälder som har utsatt barnet eller en anhörig för våld eller allvarlig kränkning. Brottsoffren ska kunna få högre skadestånd, men då måste först en polisanmälan göras för de som drabbats och det gäller även barnen.

Här är det viktigt att det finns stöd från samhället. Både Polismyndigheten och Brottsoffermyndigheten anser att i jämförelse med hur många brott i nära relationer som utreds, så är det få föräldrar till barn som ansöker om ersättning från Brottsoffermyndigheten.

Kommer stärka Polisen

Den socialdemokratiska regeringen kommer fortsätta stärka de polisiära insatserna så att brott i nära relationer kan utredas, genom en stor expansion av Polismyndigheten med särskilda uppdrag till både polis och åklagare att de här brotten ska prioriteras.

Vi kommer som socialdemokrater fortsätta kampen för att få stopp på våldet i nära relationer.

De som misshandlas fysiskt och psykiskt, och de barn som drabbas, behöver stöd och hjälp från fler partier än Socialdemokraterna.