SLUTREPLIK. Vänsterpartiet vill ge socialtjänsten tillräckliga resurser för sitt uppdrag. Grundbemanningen måste öka, insatserna utvecklas och en tillitsreform ska drivas igenom för att ta tillvara medarbetarnas viktiga kompetens. Men för att minska behovet av socialtjänsten behöver hela staden och samhället arbeta för en ökad jämlikhet och minskade klyftor, och där ekar Liberalernas ord tomma.

Jan Jönsson är i sin i debattreplik den 25/4 nöjd med de blågröna partiernas insats under mandatperioden men kommenterar inte de alarmerande siffrorna som säger att två tredjedelar av de anställda inom socialtjänsten tycker att arbetsbelastningen är för hög eller att tre av fyra socialsekreterare säger att det görs för lite långsiktiga förebyggande insatser. 

Senast förra året gav fackförbundet Visions ordförande i Stockholms stad, Carina Eriksson, Stockholm stad betyget ”snäppet över urkass” för hur väl socialsekreterarna tas om hand.

Det är helt uppenbart att socialtjänsten behöver mer resurser. Det krävs pengar till fler anställda, ökat fokus på förebyggande insatser som inte sker i projektform och ökat administrativt stöd så att personalen inom socialtjänsten får möjlighet att ägna sig åt socialt arbete.

I Vänsterpartiets budgetförslag finns 60 miljoner kronor mer till just detta jämfört med de blågrönas budget. Det är öronmärkta pengar till personalen som motsvarar 100 nya socialsekreterare. 

Bra skolgång starkt skydd

Jag håller med Jan Jönsson om att en bra skolgång är ett starkt skydd mot en kriminell framtid men att det grönblå styret ”satsat på skolan” är långt ifrån verkligheten. I den blågröna budgeten får till exempel gymnasieskolan inte ens pengar nog att täcka de årliga pris- och löneökningarna.

Och även om skolan är viktig så är den ett av flera verktyg. Staden har också det viktiga uppdraget att minska ojämlikheten genom att se till att alla kan skaffa sig ett bra boende, egen försörjning och en bra framtid. Skillnaderna som råder idag måste minska.

Om vi tar över styret i stadshuset ska socialtjänsten ges bättre möjlighet att tillgodose alla ungas behov av stöd oavsett bakgrund. Vi vet att socialtjänsten idag har svårast att nå små barn och unga killar med utländsk bakgrund innan det är för sent. Här behövs en ökad tillit för att man ska våga och vilja söka hjälp i tid. Det håller inte att unga finns inom socialtjänsten i så många år utan att vi lyckats hjälpa dem till ett bättre liv. 

Majoriteten försvårar lika villkor

Att Jan Jönsson vill satsa på socialtjänsten är bra men det blir tyvärr inte trovärdigt när majoriteten försvårar allas möjlighet till ett bra boende, försörjning och lika villkor i samhället. Inte minst de allra mest utsatta. 

Nu måste medarbetarna inom socialtjänsten prioriteras. Vi kan inte ålägga socialtjänsten massa nya uppdrag utan att plocka bort annat eller ge mer resurser. Därför vill vi i Vänsterpartiet tillföra resurser men också genomföra en reform där vi går mot en tillitsbaserad styrning.

Vi måste bättre ta tillvara medarbetarnas kompetens samtidigt som vi har ett stärkt brukarperspektiv. Medarbetarna ska inte behöva välja mellan ekonomi och att individer får sina stöd tillgodosedda.